Ценности и приоритети

Ръководството на БМФ Порт Бургас управлява бизнес процесите в Дружеството с приоритет върху поддържането на баланс между трите основни стълба на устойчивото развитие на една компания, а именно:

  • Икономически растеж
  • Социална отговорност
  • Опазване на Околната среда

Икономически растеж

Водещи приоритети за БМФ Порт Бургас са осигуряването на качествени пристанищни услуги и повишаването на конкурентоспособността на компанията.

Стремежът на компанията за постоянно развитие се отразява в извършените инвестиции в специализация на пристанищни терминали, модернизация на товаро-разтоварната техника, усъвършенстване на организацията на работните процеси, прилагане на нови технологии и добри практики, подобряване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура и ред други.

В компанията е внедрената Системата за управление на енергията /сертифицирана по международен стандарт ISO 50001/, която наред с икономическите ползи от контрола над по-ефективно използване на енергията, ще допринесе и за намаляване на вредното въздействие върху околната среда от емисии на парникови и други газове. 

default

Социална отговорност

 

Прилагането на нови технологии, използването на ново високотехнологично оборудване, разширяващите се сектори и промените в организацията на труда вървят ръка за ръка с мисълта за човека, здравето му и неговата безопасност.

Ръководството на БМФ Порт Бургас е социално ангажирано с постоянното повишаване на стандартите в областта на безопасността и здравето при работа. Социалната политика на компанията като работодател включва поддържане и развитие на свой собствен Център за професионално обучение. Именно професионалните знания и умения олицетворяват постоянния ни стремеж към усъвършенстване на предоставяните услуги.

БМФ Порт Бургас се отнася с изключителна отговорност към обществото и институциите не само на територията на града и общината, но и в национален мащаб. Ръководството на дружеството участва и подкрепя множество благородни каузи и проекти, свързани със здравеопазване, изкуство, спорт и други. Политиката на ръководството на дружеството е да се предлага ефективна и ненатрапчива подкрепа.

Опазване на Околната среда

 

БМФ Порт Бургас влага максимални усилия за подобряване на качеството на околната среда в пристанището, поставяйки като основен приоритет намаляването на емисиите на парникови газове, предотвратяването на замърсяване на водата, въздуха, инфраструктурата в пристанищният район и прилежащата брегова зона.

Като отговорен пристанищен оператор, БМФ Порт Бургас извършва регулярен мониторинг на качеството на околната среда в района пристанището. Следи се за параметрите на вода за питейно битови нужди, шум и атмосферен въздух. Вземането на съответните проби и последващите анализи се извършват от независими акредитирани лаборатории.

БМФ Порт Бургас има издаден регистрационен документ от Министерството на околната среда и водите за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци (генерирани от корабоплавателна и/или производствена дейност). 

От началото на дейността на компанията през 2012 г. до момента на пристанищната територия управлявана от БМФ Порт Бургас не са възниквали екологични инциденти.

Екологичното управление на пристанищните терминали и постоянното интегриране на иновации, свързани с използването на възобновяема енергия, въвеждане на алтернативни горива, дигитализация на процесите, допринасят за значително намаляване на неблагоприятното въздействие на пристанищните дейности върху околната среда в зоната вътре и около пристанището. С въведени процедури по системата за управление на енергията, компанията цели да гарантира по-отговорно потребление на наличните ресурси и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от пристанищната дейност.

За да бъдем „по-зелени“ сме фокусирили значителни ресурси в модериницазия и развитие на ж.п. инфраструктурата в пристанищните терминали, с което максимално да подпомогнем логистиката на товари в порта, транспортирани с ж.п. транспорт от и за вътрешността на страната.

Текущ проект е модернизация на наличната механизация и преоборудването й с възможност на захранване, което по-щадящо за околната среда, както и закупуването на техника с най-съвременни технологии.

You cannot copy content of this page

bg_BG