Защита на лични данни

Поверителността на вашите лични данни е важна за нас. Тази декларация за поверителност описва правилата и практиките на „БМФ Порт Бургас“ АД относно събирането и използването на Вашите лични данни и определя правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни. Ние приемаме поверителността на информацията като наша постоянна отговорност и затова периодично ще актуализираме това уведомление за поверителност, когато предприема нови практики за лични данни или приемаме нови политики за поверителност. Моля прочетете внимателно това Уведомление за поверителност.

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрационен номер (ЕИК): 201618489. Седалището ни се намира на адрес:гр. Бургас, бул. „Княз Александър Батенберг” № 1. Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с асоциирани дружества, когато е необходимо и подходящо, при условие че са спазвани съответните мерки.

В случай, че възникнат въпроси относно това уведомление за поверителност или желаете да упражните правата си, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на БМФ Порт Бургас:

 • Чрез имейл:  dpo@navbul-portburgas.com;
 • По телефона: +359 56 858 283;
 • По поща: Бургас, бул. „Княз Александър Батенберг” № 1

Понятието "лични данни" в това уведомление за поверителност има същото значение като в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защитата на данните) ("ОРЗД"). Накратко, това означава информация, която Ви идентифицира, пряко или непряко (в комбинация с други данни, които могат да бъдат на наше разположение), включително например Вашето име, пол, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, предоставени ни от Вас или получени от нас от други източници, онлайн идентификатори и т.н.

Ние събираме и използваме лични данни с цел извършване на основната ни бизнес дейност (предоставяне на пристанищни услуги), както и други съпътстващи дейности. Нашите цели и законните основания за обработка на Вашите лични данни се различават в зависимост от отношенията ни с Вас и с дейността, която се извършва. Информацията, която събираме и използваме, е ограничена до това, което е необходимо във връзка с целите, за които данните Ви се обработват.

Личните данни на нашите служители, контрагентите и третите страни, които събираме и използваме, законните основания и цели за събиране и използване на такива лични данни, са налични в нашата „Инструкция за защита на личните данни“.

Накратко нашата политика за защита на личните данни съдържа следните правила:

 • Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на ОРЗД. Ще запазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, за да удовлетворим всички правни, счетоводни или отчетни изисквания или да защитим законните си интереси. В случай, че няма законово изискване за периода на запазване на личните данни, ние определяме подходящия период на запазване на личните данни, като преценяваме количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреда от неразрешено използване или разкриване на Вашите личните данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, и приложимите срокове за искове, които могат да бъдат предявени срещу нас или от нас срещу Вас.
 • При някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашата лична информация, така че вече да не може да бъде свързана с Вас.
 • Целта ни е да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени. За да предотвратим неоторизиран достъп, унищожаване или разкриване на Вашите лични данни, ние въведохме подходящи физически, технически и организационни мерки. Нашите доставчици на услуги е необходимо да направят същото.

За да получите пълна информация за личните данни, свързани с Вас, които обработваме, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните на имейл dpo@navbul-portburgas.com

Можете да научите повече за това като кликнете на съответните статии по-долу.

ПЕРСОНАЛ И КАНДИДАТ-СЛУЖИТЕЛИ


Ние обработваме лични данни на физически лица, които са в трудово-правни отношения с “БМФ Порт Бургас АД”. За Целта Дружеството обработва следните категории лични данни:


1. Видове лични данни, които обработваме:

Видът на личните данни, които събираме и обработваме, може да включва някои или всички от изброените по-долу, в зависимост от нашите взаимоотношения с Вас:

Данни за самоличност: Име, презиме, фамилия, пол, ЕГН, дата на раждане, подпис, снимка;
Данни за връзка: адрес на фирмата, домашен адрес, телефон, факс номер, мобилен телефонен номер, имейл адреси и други данни за контакт, както и предпочитания за комуникация;
Професионални данни предоставени от нас: Образование, дипломи, предишни работни места и длъжности, специализация, квалификация, сертификати и лицензи, трудова история;
Видеонаблюдение (HDCVI и IP камери);
Финансови данни: банкови данни;
Професионални данни предоставени от нас:длъжност, служебен телефон и имейл, табелен номер;
Специални категории лични данни (здравословно състояние): Този тип лични данни се обработва на основанието на необходимост за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила;
Присъди и нарушения: Този тип лични данни се обработва на основанието на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни;
Друга информация: Информация, която получаваме в процеса на нашите трудовите отношения.

По тази причина в хода на нашата дейност е възможно да обработваме данни от т.нар."специална категория" (лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице, или данни относно здравословното състояние, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице). Такива данни могат да бъдат обработвани на следната законова основа: Вашето изрично съгласие; също когато установяването, обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила.

2. Как се събира Вашата лична информация?


Тази информация е (a) предоставена от Вас или (б) предоставена от Вашата организация или (в) получена от публични източници (информация, достъпна от търсенето в интернет или на сайтове за бизнес мрежи) или (г) получена от трети страни (например брокери, мениджъри, доставчици на услуги) или (д) създадени от нас в процеса на комуникацията с Вас или (е) получена от камери за видеонаблюдение, извършено на територията на пристанището и в сградите, където дружеството упражнява своята дейност.

3. Цел и законни основания за обработка на Вашите лични данни

Необходимо е да събираме и съхраняваме информация за Вас за следните цели:

o за създаване, изменение, временно преустановяване и прекратяване на трудови правоотношения;

o изпълнение на нормативни изисквания;

o за да Ви осигурим достъп до територията на пристанището и до сградите, където дружеството упражнява своята дейност;

o да обработваме финансови транзакции (за изплащането Ви на трудови възнаграждения, за прилагането на данъчни облекчения и вноски за социално осигуряване);

o за да спазваме нашите процедури за безопасност, да можем да реагираме в случай на авария и впоследствие да гарантираме вашата сигурност;

o за да гарантираме сигурността на Вас и на нашите сгради, да предотвратяваме и откриваме престъпления, тероризъм и щети на нашата собственост;

o за да можем да потвърдим Вашето местонахождение;

Ние разчитаме на следните правни основания, за да използваме Вашите лични данни:

o за да можем да потвърдим Вашето местонахождение;

o да отговаряме на Вашите запитвания, молби, въпроси или жалби;

o за да Ви осигурим храна, освежителни напитки, както и да Ви осигурим достъп и създадем комфорт по време на Вашето посещение;

o можем да обработваме лични данни със съгласието на лицето, чиито данни се събират, или с неговото изрично съгласиел;

o специални категории данни (инвалидност, здравословно състояние, хранителни предпочитания, алергени и др.) могат да бъдат обработени въз основа на Вашето изрично съгласие, когато е необходимо да се защитят Вашите или на други лица жизненоважни интереси; когато Вие сте физически или юридически неспособни да дадете съгласие; когато сте ги направили обществено достояние или за установяването, повдигането или защитата срещу правни искове.


Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

o професионални съветници и консултанти;

o одитори;

o специализирани дружества за събиране на вземания;

o доставчици на услуги;

o местни и централни правителствени органи (включително пристанищни, митнически и морски администрации, гранични органи, правозащитни органи);

o линейки, противопожарни и други служби за гражданска защита;

o регулаторни органи;

o съдилища, трибунали и арбитри;

o юридически представители, адвокати;

o организации за обществени проучвания (survey);

o банки, застрахователи и брокери.

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани и с Вашето съгласие, когато това е разрешено от закона или или за да се защити човешки живот, жизненоважни интереси, права или имущество на „БМФ Порт Бургас“ АД или трети лица.
КОНТРАГЕНТИ: КЛИЕНТИ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ДРУГИ ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ

Ние обработваме лични данни на физически лица, които работят за клиенти, подизпълнители, брокери и други договарящи страни. В това число влизат и нашите бизнес партньори, с които все още не сме сключили договор, но провеждаме преговори за сключването на такъв. Възможно е да не сме в състояние да предоставим на Вас / Вашата организация конкретна услуга или продукт, ако нямаме достатъчно информация.

1. Видове лични данни, които обработваме


Видът на личните данни, които събираме и обработваме, може да включва някои или всички от изброените по-долу, в зависимост от нашите взаимоотношения с Вас:

Данни за самоличност: име, презиме, фамилия, пол, дата на раждане, ЕГН, работодател и длъжност на лицето, подписало договор, подпис, при определени обстоятелства идентификационни документи, идентификационни номера и друга информация за самоличност;
Данни за връзка: адрес на фирмата, домашен адрес, телефон, факс номер, мобилен телефонен номер, имейл адреси и други данни за контакт, както и предпочитания за комуникация;
Информация за заетостта: име на организацията, позиция/длъжност, професионален опит, специализация, квалификация, сертификати и лицензи, трудова история;
Видеонаблюдение (HDCVI и IP камери);
Данни за услугите: Подробности за услугите и продуктите, които Вие или Вашата организация желаете или които сме Ви предоставили в миналото (ако има такива) или които Вие / Вашата организаия желае да предостави на нас
Финансови данни: Когато договарящата страна е физическо лице - банкови данни; историята на транзакциите и други според случая;
Предпочитания и изисквания (за участник в събития): хранителни предпочитания (включително такива, породени от етнически произход, религиозни убеждения или здравословни проблеми, хранителни алергии, инвалидност) предпочитания за настаняване (ако Ви съдействаме за намиране на подходящо място за престой), транспортни предпочитания и други;
Друга информация: Информация, която получаваме в процеса на предоставяне на услугите, при наличието на нашите договорни отношения с Вас или Вашата организация.

По тази причина в хода на нашата дейност е възможно да обработваме данни от т.нар."специална категория" (лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице, или данни относно здравословното състояние, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице). Такива данни могат да бъдат обработвани на следната законова основа: Вашето изрично съгласие; установяването, упражняването или защитата срещу правните искове и публичността на тези данни.

2. Как се събира Вашата лична информация?

Тази информация е (a) предоставена от Вас или (б) предоставена от Вашата организация или (в) получена от трети страни (например брокери, мениджъри, Ваши доставчици на услуги) или (г) получена от публични източници (регистри, информация, достъпна чрез търсене в интернет или на сайтове за бизнес мрежи) или (д) създадени от нас в хода на Вашите или на тези на Вашата организация организационни взаимоотношения с нас или (е) получена от камери за видеонаблюдение извършено на територията на пристанището и в сградите, където дружеството упражнява своята дейност.


3. Цел и законни основания за обработка на Вашите лични данни

Необходимо е да събираме и съхраняваме информация за Вас за следните цели:

o за да комуникираме с Вас с цел обсъждане на предоставянето на услуги на Вас / Вашата организация, както и Вие на нашата организация;

o за потвърждение на Вашата самоличност за предоставяне на нaшите услуги;

o за да можем да потвърдим Вашето местонахождение;

o за да потвърдим Вашето местонахождение;

o за оценяване на заявление за продукт или услуга, включително разглеждане дали да Ви предложим продукта или услугата, разкриване на цената, оценяване на поетия риск от това действие, метод и начин на плащане;

o изпълнение на нормативни изисквания;

o за да сключим договор с Вас / Вашата организация да предоставяме услуги / стоки на Вас или Вашата организация или Вие / Вашата организация на нас, да управляваме услугата / продукта, които Вашата организация има с нас;

o за да Ви предоставим достъп до територията на пристанището и до сградите и помещенията, където упражняваме нашата дейност;

o за да отговаряме на Вашите запитвания, молби, жалби, искове и други;

o за да анализираме нашите бизнес тенденции и профили и да получаваме обратна връзка от нашите клиенти;

o за да обработваме финансови транзакции (да получаваме плащания и да проверяваме дали плащанията от Вас или Вашата организация са извършени);

o за да спазваме нашите процедури за безопасност, да можем да реагираме в случай на авария и впоследствие да гарантираме вашата сигурност;

o за да дадем възможност на членовете на нашата групата да изпълняват някоя от посочените по-горе цели, за да позволим на трети страни да изпълняват някоя от посочените по-горе цели от наше име или да предоставят възможност за предлагане на услуги от трети лица, назначени от Вас / Вашата организация;

o за да гарантираме сигурността на Вас и на нашите сгради, да предотвратяваме и откриваме престъпления, тероризъм и щети на нашата собственост;

o за да спазваме законовите и регулаторни задължения, изисквания и насоки;

o за да спазваме нашите процедури за безопасност и за да реагираме в случай на авария;

Ние разчитаме на следните правни основания, за да използваме Вашите лични данни:

o за да имаме възможност да проверим дали Вие сте включени в списък на лица, за които МВР ни препоръчва да откажем достъп до територията на пристанището като зона с ограничен достъп;

o когато е в легитимните ни интереси да извършваме действия, като например: да извършваме основната си дейност (пристанищни услуги); да извършваме поддържащи дейности; за установяване, упражняване на защита срещу съдебни и други искове; да упражняваме правата си по договор, сключен с Вас / Вашата организация; когато е необходимо да споделяме Вашата лична информация с хора или организации, за да управляваме бизнеса си или да изпълняваме законови и / или регулаторни задължения; да подобрим работата на нашия бизнес и на нашите бизнес партньори; да разработваме нови продукти и услуги и да подобряваме съществуващите продукти и услуги; да защитаваме нашата собственост; да предпазваме нашите служители и на нашия бизнес, както и служителите и бизнеса на контрагентите, посетителите ни и страните, с които преговаряме; да осигуряваме Вашата безопасност и безопасността на другите лица в сградата и да Ви предпазваме от престъпления, щети и кражби с взлом; да развием бизнес отношения с нашите клиенти и партньори;

o за да отправяме предложения и препоръки към Вас / Вашата организация относно услугите / стоките, които предлагаме, и да Ви изпращаме специфични за пазара и индустрията информация и отчети;

o за да Ви осигурим храна, освежителни напитки, както и да Ви осигурим достъп и създадем комфорт по време на Вашето посещение;

o можем да обработваме лични данни със съгласието на лицето, чиито данни се събират, или с неговото изрично съгласиел;

o за да предприемаме законови стъпки срещу Вас или Вашата организация или да защитаваме себе си срещу искове, повдигнати от Вас / Вашата организация.

Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

o Вашата организация;

o професионални съветници и консултанти;

o одитори;

o специализирани дружества за събиране на вземания;

o одитори;

o местни и централни правителствени органи (включително пристанищни, митнически и морски администрации, гранични органи, правозащитни органи);

o линейки, противопожарни и други служби за гражданска защита;

o регулаторни органи;

o съдилища, трибунали и арбитри;

o юридически представители, адвокати;

o организации за обществени проучвания (survey);

o банки, застрахователи и брокери.

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани и с Вашето съгласие, когато това е разрешено от закона или или за да се защити човешки живот, жизненоважни интереси, права или имущество на „БМФ Порт Бургас“ АД или трети лица.

В нашата практика не използваме Вашите лични данни (данни за самоличност, данни за контакт и услуги) за директен маркетинг, но в случай, че Ви изпратим маркетингово съобщение (напр. Покани за срещи или маркетингови събития), Вие сте в правото си по всяко време да ни помолите да прекратим това действие, като се свържете с наш служител по защита на данните на имейл адрес dpo@navbul-portburgas.com;, като това действие няма да предизвика никакви негативни последници за Вас / Вашата организация.
ПОСЕТИТЕЛИ НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС И ТРЕТИ ЛИЦА


Ние обработваме лични данни на физически лица, които посещават Пристанище Бургас (или на представителите на юридическо лице, от името на което те посещават територията на пристанището) и всички трети лица, които не влизат в горепосочените категории на персонал и контрагенти.

Категориите лични данни, които обработваме са следните:

1. Видове лични данни, които обработваме:

Ние може да събираме и обработваме следните категории лични данни, според случая: Данни за самоличност: име, презиме, фамилия, дата на раждане, ЕГН или друг национален идентификационен номер (за чужденци);

Данни за самоличност: Име, презиме, фамилия, дата на раждане, ЕГН,
Данни за връзка: адрес на фирмата, домашен адрес, телефон, факс номер, мобилен телефонен номер, имейл адреси и други данни за контакт, както и предпочитания за комуникация;
Бизнес информация: Име на компанията, позиция;
Видеонаблюдение (HDCVI и IP камери);
Данни за услугите: Подробности за услугите и продуктите, които Вие или Вашата организация желаете или които сме Ви предоставили в миналото (ако има такива) или които Вие / Вашата организаия желае да предостави на нас
Предпочитания и изисквания (за участник в събития): хранителни предпочитания, предпочитания за транспорт и настаняване, здравни данни (например инвалидност, алергии и др.);
Друга информация: информация, която получаваме по време на Вашето посещение (например Вашето лично мнение или съвети).

По тази причина в хода на нашата дейност е възможно да обработваме данни от т.нар."специална категория" (лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице, или данни относно здравословното състояние, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице). Такива данни могат да бъдат обработвани на следната законова основа: Вашето изрично съгласие; установяването, упражняването или защитата срещу правните искове и публичността на тези данни.

2. Как се събира Вашата лична информация?

Тази информация е (a) предоставена от Вас или (б) предоставена от Вашата организация или (в) получена от публични източници (информация, достъпна от търсенето в интернет или на сайтове за бизнес мрежи) или (г) получена от трети страни (например брокери, мениджъри, доставчици на услуги) или (д) създадени от нас в процеса на комуникацията с Вас или (е) получена от камери за видеонаблюдение, извършено на територията на пристанището и в сградите, където дружеството упражнява своята дейност.

3. Цел и законни основания за обработка на Вашите лични данни

Необходимо е да събираме и съхраняваме информация за Вас за следните цели:

o за да гарантираме сигурността на Вас и на нашите сгради, да предотвратяваме и откриваме престъпления, тероризъм и щети на нашата собственост;

o за да Ви предоставим достъп до територията на пристанището и до сградите и помещенията, където упражняваме нашата дейност;

o за да спазваме нашите процедури за безопасност, да можем да реагираме в случай на авария и впоследствие да гарантираме вашата сигурност;

o за да можем да потвърдим Вашето местонахождение;

o за да Ви осигурим храна, освежителни напитки, както и да Ви осигурим достъп и създадем комфорт по време на Вашето посещение;

Ние разчитаме на следните правни основания, за да използваме Вашите лични данни:

o когато е в наш легитимен интерес, да направим следното: да подсигурим пристанището; да защитим нашата собственост; да осигурим безопасността на нашите служители и на служителите на наемателите ни, да пазим нашия бизнес и бизнеса на наемателите ни; да осигуряваме Вашата безопасност и тази на другите лица в сградата; предпазване на Вас и другите лица в сградата от престъпления, щети и кражби с взлом; да развиваме нашите бизнес отношения с контрагентите и партньорите ни;

o когато е необходимо да спазим нашите правни задължения;

o можем да обработваме лични данни и с Вашето съгласие.

o We may process personal data also with your consent.

o специални категории данни (хранителни предпочитания, дължащи се на религиозни вярвания или етнически произход или поради здравословни проблеми, хранителни алергии, инвалидност) могат да бъдат обработени въз основа на изричното Ви съгласие, когато е необходимо да се защитят Вашите или на други лица други жизненоважни интереси; когато физически или юридически сте неспособни да дадете съгласието си или когато сте ги направили обществено достояние или за установяване, упражняване или защита срещу правни искове.

Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

o Вашата организация;

o професионални съветници и консултанти;

o одитори;

o местни и централни правителствени органи (включително пристанищни, митнически и морски администрации, гранични органи, правозащитни органи);

o линейки, противопожарни и други служби за гражданска защита;

o кетъринг услуги и други доставчици на услуги;

o съдилища, трибунали и арбитри;

o юридически представители, адвокати;

o организации за обществени проучвания (survey);

o Банки, застрахователи и брокери.

o Регулаторни органи;


Вашите лични данни могат да бъдат разкривани и с Вашето съгласие, когато това е разрешено от закона или или за да се защити човешки живот, жизненоважни интереси, права или имущество на „БМФ Порт Бургас“ АД или трети лица.

В нашата практика не използваме Вашите лични данни (данни за самоличност, данни за контакт и услуги) за директен маркетинг, но в случай, че Ви изпратим маркетингово съобщение (напр. Покани за срещи или маркетингови събития), Вие сте в правото си по всяко време да ни помолите да прекратим това действие, като се свържете с наш служител по защита на данните на имейл адрес dpo@navbul-portburgas.com;, като това действие няма да предизвика никакви негативни последници за Вас / Вашата организация.
ПРЕДАВАНЕ НА СТРАНИ С "АДЕКВАТНО НИВО" НА ЗАЩИТА


В хода на нашата дейност личните данни, които събираме, могат да бъдат предавани на трети държави, международни организации или територии извън ЕС и Европейското икономическо пространство ("ЕИП") (страни от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които Европейската комисия реши, че предоставяното от тях ниво на защита на личните данни е адекватно. Прехвърлянето на лични данни в тази трета страна или в международна организация може да се осъществи без да е необходимо да се получи допълнително разрешение. Актуализираният списък на държави, територии, сектори и международни организации, признати от Европейската комисия като осигуряващи "адекватно ниво на защита", е на разположение на: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. За повече информация относно прехвърлянето на данни за търговски цели на компании, базирани в САЩ, които са част от Privacy Shield (щит за поверителност), погледнете: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

В случай, че Вашите лични данни бъдат прехвърлени извън ЕИП, ние ще се стремим да прилагаме подходящи предпазни мерки за тяхната защита и сигурност, и да ги използваме само в съответствие с вашите отношения с БМФ Порт Бургас и практиките, описани в това уведомление за поверителност.


ПРЕДАВАНЕ НА СТРАНИ БЕЗ "АДЕКВАТНОНИВО" НА ЗАЩИТА


Личните данни, свързани с Вас, могат да бъдат предавани и съхранявани в държави и територии извън ЕИП. Те могат да бъдат обработвани от субекти, принадлежащи към групата на БМФ Порт Бургас или към свързаните с нея дружества на холдингова основа, или от нашите доставчици на услуги, разположени извън ЕИП.

ТРАНСФЕРИ В ГРУПАТА


Използваме стандартни клаузи за защита на данните (конкретни договори, одобрени от Европейската комисия (за повече информация вижте: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en)), при които лични данни се прехвърлят на дружества от нашата група, които се намират в страни, които не са посочени от Европейската комисия като осигуряващи "адекватна" защита на личните данни.


ТРАНСФЕРИ ДО ТРЕТИ СТРАНИ

В случаите, когато е подходящо, ние можем (обикновено на "ad hoc основа") да използваме доставчици на услуги, разположени извън ЕИП, които ни дават възможност да предоставяме нашата услуга или да доставяме стоки (например брокери), или Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на наши професионални консултанти в такива държави или на други организации.

Когато получателят се намира в държава, за която Европейската комисия не счита, че разполага с адекватни закони за защита на вашите данни, прехвърляме личните данни, като използваме една от следните мерки:

- Когато извършва редовно бизнес с такъв субект или физическо лице, ще се стремим да приложим горепосочените стандартни клаузи за защита на данните.

- Когато прехвърлянето е на "ad hoc основа" или когато не успеем да подпишем Стандартни клаузи за защита на данните, ние ще предаваме личните данни само ако:
o Изрично сте дали съгласието си за такова прехвърляне;

o Предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор във Ваш интерес и ние сме страни по този договор;

o Предаването е необходимо, за да сключим договор с Вас, или за изпълнението на преддоговорни мерки, предприети по Ваше желание,

o Предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

o Предаването се извършва от регистър, който съгласно законодателството на ЕС или на държавите-членки има за цел да предоставя информация на обществеността и който е достъпен за справки от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, предвидени в правото на ЕС или правото на държавите-членки са изпълнени в конкретния случай

o Предаването е необходимо, за да бъдат защитени Вашите или на други лица жизненоважни интереси, когато физически или юридически не сте в състояние да дадете съгласие;

o Предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес.
 • Съхраняване на имейли


 • В хода на нашата дейност ние постоянно приемаме и изпращаме имейл съобщения с цел кореспонденция с контрагенти или с трети лица. В имейл съобщенията може да се съдържат различни категории лични данни (най-често данни за контакт в подписа на имейлите). Като правно основание да обработваме имейли за тези цели считаме, че положителното действие на изпращане на имейли от подателя представлява негово ясно потвърждаващо действие изразяващо съгласието му да обработваме данните от имейла му за единствената цел на кореспонденцията. Ние сме наясно, че за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, имейлите могат да бъдат съхранявани и обработвани единствено за целите на кореспонденцията. По тази причина „БМФ Порт Бургас“ АД декларира, че данните, по-специално данните за контакт няма да бъдат използвани за други цели като например да Ви изпращаме маркетингови оферти или да ги предоставяме на трети страни без Вашето изрично съгласие.

 • Cookies (бисквитки)


 • Нашият уебсайт (www.navbul-portburgas.com) използва единствено системни бисквитки. Те не съдържат лични данни на потребителите и не могат да доведат до идентифициране на физически лица. Те съдържат единствено системни кодове, нужни за функционирането на сайта, които са напълно анонимни. По тази причина тези бисквитки не влизат в обхвата на горепосочения Регламент (ЕС) 2016/679.

  Нашият сайт не поддържа други видове бисквитки, по-специално такива съхраняващи лични данни или история от сърфиране на потребители.

 • Видеонаблюдение


 • Като концесионер на Пристанище за обществен транспорт с национално значение поверено на БМФ Порт Бургас АД от Република България чрез договор за концесия, както и оператор на гранична и митническа зона и външна граница на Европейския съюз, ние прилагаме видеонаблюдение на цялата територия на пристанището обект на концесия. Целите на видеонаблюдението са подсигуряване на зоните с ограничен достъп. Основанието на видеонаблюдението е защита на легитимните интереси на БМФ Порт Бургас, които са: сигурност на територията на пристанището и на лицата опериращи там, както и превенция на тероризъм и други незаконни актове.
  При оценяването на подходящото ниво на защита ние отделяме специално внимание на рисковете, които могат да възникнат при обработката, и по-конкретно от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до събраните, съхраняваните или обработваните по друг начин лични данни. Ние непрекъснато актуализираме и тестваме нашата технология за защита. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен до онези служители, които трябва да знаят тази информация, за да Ви предоставят облаги или услуги. Контролираме достъпа до системи и мрежи, което ни позволява да попречим на хората, които нямат право да виждат Вашата лична информация, да получат достъп до нея. Обучаваме нашите служители относно важността на поверителността на информацията и запазването на неприкосновеността на личния живот и сигурността на Вашата информация и въвеждаме подходящи политики и процедури. Ние сме ангажирани работниците, неспазващи правилата за защита на личните данни, да понесат съответна дисциплинарна отговорност.

  ОРЗД предоставя определени права за защита на данните Ви, включително да изисквате достъп, коригиране, ограничаване, изтриване или прехвърляне ("пренасяне") на Вашите данни и да възразявате срещу използването на Вашите данни. Нашият отговор на Вашите искания може да зависи от това кои правни основания използваме за обработване на въпросните данни.

  Имате право да подадете жалба срещу нас в надзорен орган по защита на личните данни, който е в България Комисията за защита на личните данни. Контактите са контакт са следните: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, София 1592, www.cpdp.bg,; телефон: 02 / 91 53 518. Ако считате че обработването на личните Ви данни не е в съответствие с ОРЗД, моля, свържете се първо с нас. Ние ще се опитаме да Ви помогнем.
  Повече информация относно правата Ви можете да намерите като кликнете на следващия линк.
 • Право на достъп


 • ОРЗД Ви дава правото да разберете дали обработваме Вашите лични данни и ако това е така, да получите копие от обработваните лични данни, както и информация за:

  o целта / целите на обработката на лични данни (защо ги обработваме);

  o категориите лични данни, свързани с Вас, които обработваме;

  o получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити;

  o когато е възможно, планираният срок за съхраняване на Вашите лични данни или критериите, които използваме, за да определим този срок;

  o информация за Вашите права съгласно ОРЗД (правото да поискате от нас коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни или да възразите срещу такова обработване и право да подадете жалба пред надзорен орган);

  o когато личните Ви данни не ни се предоставят директно от Вас, налична информация за техния източник;

  o наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и поне в тези случаи значима информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последици от такава обработване за вас, и

  o ако прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, подробности за подходящите гаранции, които сме използвали за защита на Вашите лични данни и за гарантиране на Вашите права.

  Първото копие на обработваните лични данни е безплатно. За всяко допълнително копие може да наложим разумна административна такса, при което ще съобразим нашите административни разходи. Запазваме си правото да не ви предоставим исканите данни или да ги редактираме, така че правата на третите лица да не бъдат засегнати (например в случай, че обработваните лични данни за вас не могат да се разделят от личните данни на трети лица) . Можем да откажем да ви предоставим лични данни, ако това е разрешено съгласно приложимо спрямо нас законодателство. Ако обработваме голямо количество информация за вас, можем да поискаме да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви.

 • Право на коригиране


 • Имате право да поискате по всяко време коригиране на личните Ви данни, ако са неточни или неактуални, както и да поискате непълни данни да бъдат попълнени, като съобразявате целите на обработване. Ние си запазваме правото да не изпълним Вашето искане за попълване на непълни данни, ако допълнителната информация не е ни необходима за целите на обработването.

 • Правото да оттеглите Вашето съгласие за обработване на Вашите лични данни, когато сте предоставили личните си данни на въз основа на Вашето съгласие


 • Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или изрично съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Това няма да засегне законността на извършеното преди оттеглянето обработване. Моля, имайте предвид, че обработването на Вашите лични данни може да продължи и на основание член 17, параграф 3 от ОРЗД (например за установяване, упражняване или защита на правни претенции).

 • Право на възражение срещу обработване на Вашите лични данни


 • Имате право да възразите срещу обработване на Вашите лични данни, което се основава на правните основания: легитимен интерес или изпълнение на задача от обществен интерес. Когато получим възражението ви, ще направим преценка на правното основание за обработка и ще преустановим същото, освен ако основанията ни за обработване имат предимство пред правата и свободите Ви. Ние няма да можем да прекратим обработването, въпреки вашето възражение, ако то се извършва за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 • Правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни


 • Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни (т.е. да прекратим използването им), ако смятате, че са неточни, че ги обработваме незаконно, че вече не се нуждаем от тях за целите, за които са били събрани или когато сте се противопоставили на обработването, извършвано на правните основания "легитимен интерес" или "изпълнение на задача от обществения интерес". Докато разглеждаме молбата Ви, ще прекратим обработването на личните Ви данни в разумен срок от датата на получаване на молбата. Ще Ви уведомим за решението си и за нашите основания за продължаване на обработването на личните Ви данни в съответствие с вътрешните процедури на БМФ Порт Бургас ЕАД и приложимото право.

  Когато обработването е ограничено по Ваше желание, тези лични данни, с изключение на съхранение, се обработват само с Вашето съгласие. Моля, обърнете внимание, че при всички случаи няма да спрем обработването на личните Ви данни, ако такива лични данни се обработват за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или на Държава членка на Съюза.

 • Правото за изтриване (Право "да бъдеш забравен")


 • Имате право да поискате да изтрием личните Ви данни без неоправдано забавяне, когато се прилага едно от следните основания:

  o личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

  o Вие сте оттеглили вашето съгласие за обработване и нямаме друго правно основание за обработването на личните ви данни;

  o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

  o личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение съгласно законодателството на ЕС или законодателството на държавата-членка, което се прилага спрямо нас;

  o Вие сте се противопоставили на обработването на Ваши лични данни, основано на законните основания за "легитимен интерес" или за „обработване в обществен интерес“ и и няма преимуществено законно основание за обработването, респ. обработването се извършва за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  o  личните данни се отнасят за дете под 16 години и са събрани във връзка с предлагането на социални услуги.

  Правото на изтриване не е автоматично приложимо право. Ако някое от следните условия е налице, ние няма да можем да изтрием Вашите данни:

  o упражняване правото на свобода на изразяване и информация;

  o спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или в правото на държава-членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес;

  o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

  o обработването е нужно за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели;

  o за установяване, упражняване или защита на правни искове.

  • Право на преносимост на личните данни

  Имате право да получите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим и оперативно съвместим формат и имате право да предадете тези лични данни на друг администратор на лични данни, ако ги обработваме на основание че сте се съгласили с това обработване или защото е било необходимо за изпълнение на договор с вас и ако нямаме друго правно основание за обработването му и обработването се извършва с автоматизирани средства.

  231 / 5 000 Резултати за превод Ако ще бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране („автоматизирани средства за вземане на решения“), което поражда правни последици по отношение на вас или по подобен начин значително ви засяга, ние ще ви уведомим.


  • Право на подаване на жалба до надзорен орган (в България – Комисия за защита на личните данни)

  Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на неговото или нейното обичайно местопребиваване, месторабота или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данните счита, че обработването на лични данни, свързани с за него или нея нарушава GDPR.

  Когато решите да упражните правата си, моля, първо се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на БМФ ПОРТ БУРГАС. Той е контактна точка между лицата, предоставящи своите данни на БМФ ПОРТ БУРГАС и дружеството. Основната задача на този служител е да помага на физическите лица да упражняват правата си.

  Възможно е да поискаме допълнителна информация (включително копия на документи) от вас за целите на потвърждаване на вашата самоличност.

  Ние ще отговорим на вашето искане без неоправдано забавяне (обикновено в рамките на един месец) и ще ви посочим нашите причини, когато не възнамеряваме да изпълним вашите искания. Ако имаме нужда от повече време, за да отговорим (по-специално поради сложността на вашата заявка или ако сте направили няколко заявки), ние ще ви уведомим.

  Можете да упражните което и да е от правата си, без да ни плащате такса. Въпреки това, когато Вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради повтарящия се характер, ние можем или:

  o начислим разумна такса; или

  o откажем да предприемем действия по искането.

  Това уведомление за поверителност подлежи периодично на промяна. Най-актуалната му версия ще регулира използването на Вашите лични данни и постоянно ще бъде публикувана на www.navbul-portburgas.com.

  Ние може да изпращаме периодични напомняния по електронната поща относно нашите уведомления и периодично да изискваме по имейл (ако има такъв) актуализации на използваната от нас лична информация.

  Моля, проверявайте често от Ваша страна, за да проследявате актуализации или промени в нашето уведомление за поверителност.

  За всякакви въпроси относно лични данни или Вашите права молим да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на координатите за контакт.

  Длъжностното лице по защита на личните данни:

  Име: Д. Маринов

   E-mail: dpo@navbul-portburgas.com

  Телефон: 056 858 283

  Адрес: България, гр. Бургас 8000, бул. Александър Батенберг №  1

  На вниманието на: Длъжностното лице по защита на личните данни:

  You cannot copy content of this page

  bg_BG