Достъп до терминалите и инструкции

Достъп до територията на „БМФ Порт Бургас“ АД се предоставя по реда и условията на Правилника за организация и ръководство на контролно-пропускателния режим и вътрешен ред в "БМФ Порт Бургас" АД.

Всички лица, посещаващи територията на БМФ Порт Бургас, независимо от целта и продължителността на посещението им, задължително трябва да преминат начален инструктаж съгласно действащите нормативни изисквания и правилата за контролно-пропускателния режим и вътрешен ред на територията на Дружеството. 

Лицата, които желаят да им се предостави достъп до терминалите следва да се запознаят с "Правилник за организация и ръководство на контролно-пропускателния режим и вътрешен ред в "БМФ Порт Бургас" АД". Те трябва да попълнят следната Заявка-декларация за осигуряване на достъп и провеждане на начален инструктаж по здраве и безопасност и да я изпратят на hse@navbul-portburgas.com с копие до отдел/служител в структурата на компанията, с чиято дейност е свързана целта на визитата им.

Инструктажи се провеждат от понеделник до петък , при следния график: 

  • Български език: 09:00 часа и 13:00 часа 
  • Английски език: 09:30 часа и 13:30 часа 

Заявки се подават не по-късно от 24 часа преди желаните час и дата за провеждане на инструктажа. Заявителите следва да получат потвърждение от наша страна в отговор на подадената заявка. 

Всяко лице, пребиваващо на територията на БМФ Порт Бургас е длъжно да се запознае и да спазва вътрешните правила, изложени в приложените по-долу документи, както и всички други инструкции от представители на компанията, предоставени в писмена или устна форма:

Кратки инструкции по безопасност за посетители на терминалите на БМФ Порт Бургас: 

You cannot copy content of this page

bg_BG