С отмятане на двете кутийки в раздел „Съгласие за обработване на лични данни по повод заявка за записване в обучение“ във Формуляра за заявка за записване в обучение в Център за професионално обучение (за краткост: ЦПО) на БМФ Порт Бургас АД (за краткост: БМФ), Вие давате Вашето съгласие БМФ да получи въведените Ваши лични данни във формуляра, за да може да Ви регистрира за последващо записване за провеждане на обучение.

Целта на настоящото съобщение е да Ви информира кои Ваши данни, за каква цел и по какъв начин БМФ ще събере от Вас за регистриране за провеждане на обучение в неговия ЦПО.

Молим да се запознаете внимателно с изложеното по-долу.

За какво ще бъдат използвани Вашите данни, въведени във формуляра за заявка за обучение ? – Когато Вие желаете да следвате курс за професионално обучение в нашия ЦПО, вие трябва да попълните предварителния формуляр за заявка за обучение на нашия сайт. Тази форма служи за предварително запознаване с Вас и преценка от наша страна дали отговаряте на законовите изисквания да следвате желания от Вас курс. На този предварителен етап, след като сте попълнили формуляра, Вие все още можете да се откажете от записване в посочения от Вас курс. Ако установим, че сте годни да следвате курса, ние ще се свържем допълнително с Вас, за да потвърдите Вашето желание да се запишете в курса.

Кои Ваши лични данни БМФ ще изисква от Вас да въведете във формуляра за заявка за обучение? – Когато Вие желаете да попълните формуляра за заявка за записване за обучение на нашия сайт, Вие трябва да въведете: имена, местожителство (населено място), месторабота, данни за контакт (тел, имейл), категория притежавано свидетелство за МПС и курса, който ще желаете да следвате. Трябва да знаете, че този етап на записване е само проучвателен и незадължителен. Целта да е проверим Вашата годност да следвате курса и да получим потвърждение на Вашето желание да се запишете официално. На следващия етап, който представлява фактическото записване в курса, ще изискваме от Вас допълнителни идентификационни данни (като ЕГН, снимка и др.), които законът изисква да съберем, за да можем да Ви запишем в курс и в последствие да Ви издадем сертификат при успешно издържан изпит.

Вашите данни, попълнени във формуляра за заявка за обучение, ще бъдат ли предоставяни на други лица ? – Не. БМФ няма да предоставя Ваши данни на трети лица, подадени чрез попълването на настоящия формуляр.

На какво основание БМФ събира Вашите данни чрез формуляра за заявка за обучение ?Вашето съгласие. Попълването на формуляра за заявка за записване в курс е свободно организирано от БМФ без това да се изисква по закон. По тази причина, за да може БМФ да получи Вашите данни, Вие трябва да му разрешите това като му дадете Вашето съгласие чрез поставяне на отметки в двете кутийки в раздел „Съгласие за обработване на лични данни за заявка за записване в обучение“. Вие може да не се съгласите да дадете Вашето съгласие, но в този случай БМФ няма да може да получи Вашите данни въведени във формуляра и Вашата заявка за записване в курс в ЦПО няма да бъде получена.

Можете ли да се откажете от вече дадено от Вас съгласие ? – Да можете по време на проучвателната фаза за записване в курс до фактическото записване в такъв. Ако се откажете от Вашето съгласие, БМФ ще прекрати Вашата заявка за записване в курс и Вие няма да бъдете записан(а) в такъв.

Ако обаче процедурата по записване в курс вече е приключила успешно и Вие вече сте били записан(а) в такъв, повече няма да бъде възможно да оттеглите Вашето съгласие, защото Вашите данни вече ще бъдат регистрирани в нормативните документи за провеждане на курса и курсът ще бъде в ход.

Отказването от Вашето съгласие става чрез изпращане на имейл в свободен текст, с който най-кратко пояснявате, че желаете да оттеглите Вашето съгласие, до: dpo@navbul-portburgas.com

Ще получите отговор за състоянието на Вашето изявление за оттегляне на съгласието Ви.

Какви са сроковете на съхранение на Вашите лични данни, подадени от Вас чрез формуляра за заявка за обучение?

В случай, че се запишете за курс: данните, получени чрез формуляра и обработвани за преценката дали да бъдете одобрен(а) за записване в курс, са само работни и се съхраняват от тяхното получаване до записването Ви в курса. След това те се изтриват. След записването Ви обаче, Вашите данни стават официални, защото се попълват в нормативната документация, нужна за провеждането на курса, утвърдена по законов ред, например: изготвяне на сертификат, протокол за проведен курс, регистрационна книга на издържалите курсисти и др. Сроковете за тяхното съхранение са установени по закон, като най-дългият от които е например за регистрационната книга на издържалите курсисти: 50 год.

В случай, че не се запишете за курс: Вашите данни се изтриват от момента, когато Вашата заявка за записване в курс отпадне. Отпадането става или по Ваше желание или, ако установим, че не сте годни да Ви запишем в курс.

Откъде вземаме Вашите лични данни ? – БМФ получава Вашите данни само чрез попълване на формуляра за заявка за обучение на нашия сайт. При неточно попълнени данни е възможно да се свържем допълнително с Вас на посочените контакти за уточняване на правилните данни.

Какви са Вашите права относно защита на лични данни? – като лице, предоставящо лични данни на БМФ, Вие притежавате следните права:

 • право да получите информация как БМФ използва Вашите лични данни;
 • право да поискате коригиране на неточно попълнени лични данни;
 • право да поискате изтриване на личните Ви данни;
 • право да поискате ограничение на използването на Вашите лични данни от БМФ;
 • право да възразите срещу използването на Ваши лични данни от БМФ;
 • право да оттеглите Вашето съгласие БМФ да използва Вашите лични данни, подадени от Вас чрез настоящия формуляр;
 • право да получите личните си данни обратно или да ги прехвърлите на друг ЦПО за провеждане на курс или на държавен орган;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни на долупосочените контакти или до компетентния съд, ако прецените, че използването на Ваши лични данни от БМФ нарушава приложимото законодателство.

Моля, ако решите да упражните някое Ваше право, свържете се с Длъжностното лице по защита на личните данни на БМФ на долупосочените контакти. То ще Ви помогне да упражните Вашите права. Моля да имате предвид, че упражнението на някои от Вашите права не е абсолютно и се изпълнява при определени условия.

За получаване на по-подборна информация, отнасяща се до Вашата конкретна ситуация относно използването на Ваши лични данни от БМФ, можете да посетите следния линк: http://navbul-portburgas.com/privacy или да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни на БМФ на долупосочените контакти.

Координати за контакт: 

Център за професионално обучение на „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД   

ЕИК: 201618489                                                                                                                       гр. Бургас 8000, бул. „Княз Ал. Батенберг“ №1

Комисия за защита на личните данни, към която можете да подадете жалба, когато прецените, че ние нарушаваме законодателството за защита на лични данни:

 

 • гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
 • www.cpdp.bg
 • kzld@cpdp.bg
 • телефон: 02 91 53 518

Длъжностно лице по защита на личните данни на БМФ Порт Бургас АД, към когото можете да се обръщате по всички въпроси и във всеки момент относно Вашите лични данни, както и за съдействие за упражнение на Вашите права:

 

You cannot copy content of this page

bg_BG