Профил на купувача

Процедура за избор на изпълнител за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите“, в две обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: „Инвестиционен проект – реконструкция на пирс на корабно място 20а на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”

 

Обособена позиция № 2: „Инвестиционен проект – изграждане на нова кейова стена на корабно място 29 на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”.

Документи:

01. Решение за откриване на процедура  07.03.2024 г.

02. Покана за участие в процедура  07.03.2024 г.

03. Условия за участие в процедура  07.03.2024 г.

04. Техническа спецификация ОП1   07.03.2024 г.

05. Техническа спецификация ОП2 07.03.2024 г.

06. Проект на договор ОС   07.03.2024 г.

07. Протокол №1   07.05.2024 г.

08. Протокол №2   21.05.2024 г.

09. Съобщение по чл.48, ал. 3   21.05.2024 г.

10. Протокол №3   10.06.2024 г.

11. Доклад   10.06.2024 г.

12. Решение   10.06.2024 г.

* * * * *

Процедура за избор на изпълнител за изпълнение на услуга с предмет: 

„Изработване на анализ разходи – ползи за инвестиционен проект“, в две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Инвестиционен проект – реконструкция на пирс на корабно място 20а на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”;

Обособена позиция № 2: „Инвестиционен проект – изграждане на нова кейова стена на корабно място 29 на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”.

Документи:

01. Решение за откриване на процедура  23.02.2024 г.

02. Покана за участие в процедура  23.02.2024 г.

03. Условия за участие в процедура  23.02.2024 г.

04. Техническо задание 20А ARP  23.02.2024 г.

05. Техническо задание 29 ARP  23.02.2024 г.

06. Проект на договор ARP   23.02.2024 г.

07. Протокол №1   07.05.2024 г.

08. Протокол №2   21.05.2024 г.

09. Съобщение по чл.48, ал. 3   21.05.2024 г.

10. Протокол №3   11.06.2024 г.

11. Доклад   11.06.2024 г.

12. Решение 11.06.2024   11.06.2024 г.

* * * * *

Процедура за избор на изпълнител с предмет:

„ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНО КОЛОВОЗНО РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2” И ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД”, ЧАСТИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – БУРГАС, В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, С ПРЕДМЕТ:

Обособена позиция № 1: „Вътрешнопристанищна железопътна свързаност на територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”;

 Обособена позиция № 2: „Изграждане на нови приемно – отправни коловози в тила на корабни места № 16, № 17 и № 18 на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”;

 Обособена позиция № 3: „Изграждане на нов коловоз – железопътна част на територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”;

Документи:

01. Решение за откриване на процедура  29.01.2024 г.

02. Покана за участие в процедура  29.01.2024 г.

03. Условия за участие в процедура  29.01.2024 г.

04. Методика за определяне на оценка   29.01.2024 г.

05. Проект на договор  29.01.2024 г.

06. Документи ОП 1  29.01.2024 г.

07. Документи ОП 2  29.01.2024 г.

08. Документи ОП 3  29.01.2024 г.

09. Протокол №1   19.06.2024 г.

* * * * *

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕЛА НА МУЛТИМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ С НИСКИ ЕМИСИИ В ПРИСТАНИЩЕТО ОТ ОСНОВНАТА МРЕЖА БУРГАС ЧРЕЗ НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА КОРАБНО МЯСТО 28“ („RAISING LOWEMISSIONS MULTIMODAL TRANSPORT IN THE CORE PORT OF BURGAS WITH NEW INFRASTRUCTURES FOR BERTH 28“) С АКРОНИМ „REBIRTH28“ – ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ – 101079057-21-BGTCREBIRTH28 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С БЕНЕФИЦИЕНТ „БМФ ПОРТ БУРГАС“ АД“.

Документи:

01. Решение за откриване на процедура 17.07.2023 г.

02. Покана за участие в процедура 17.07.2023 г.

03. Условия за участие в процедура 17.07.2023 г.

04. Методика за определяне на оценка   17.07.2023 г.

05. Техническо задание   17.07.2023 г.

06. Проект на договор 17.07.2023 г.

07. Протокол №1  18.09.2023 г.

08. Съобщение по чл. 48, ал. 3  18.09.2023 г.

09. Протокол № 2    26.09.2023 г.

10. Решение от 26.09.2023г.    26.09.2023 г.

11. Доклад 26.09.2023г    26.09.2023 г.

12. Договор за възлагане на поръчка    11.10.2023 г.

* * * * *

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БРЕГОВО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА КОРАБИ НА КОРАБНИ МЕСТА № 28 И № 27 – ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД“.

Документи:

01. Решение за откриване на процедура 02.06.2023 г.

02. Покана за участие в процедура 02.06.2023 г.

03. Условия за участие в процедура 02.06.2023 г.

04. Техническа спецификация 02.06.2023 г.

05. Методика за опоределяне на комплексна оценка 02.06.2023 г.

06. Проект на договор 02.06.2023 г.

07. Разяснение №1  29.06.2023 г.

08. Протокол №1   27.09.2023 г.

09. Съобщение по чл. 48, ал3   27.09.2023 г.

10. Протокол № 2   02.10.2023 г.

11. Доклад т.п   02.10.2023 г.

12. Решение от 02.10.2023   02.10.2023 г.

13. Договор за изпълнение на поръчка   11.10.2023 г.

* * * * *

Процедура за избор на изпълнител за изпълнение на доставка с предмет:

Доставка на офис обзавеждане и оборудване, електрооуреди, компютърна техника и спасителни средства за проект „Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в пристанището от основната мрежа Бургас чрез нова инфраструктура за корабно място 28“ („Raising low-Emissions multimodal transport in the core port of Burgas with new Infrastructures for beRTH 28“) с акроним „REBIRTH28“ – Грантово Споразумение – 101079057-21-BG-TC-REBIRTH28 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Бенефициент „БМФ Порт Бургас“ АД“.

Документи:

01. Решение за откриване на процедура 21.04.2023 г.

02. Покана за участие в процедура 21.04.2023 г.

03. Условия за участие в процедура 21.04.2023 г.

04. Техническо задание 21.04.2023 г.

05. Проект на договор 21.04.2023 г.

06. Протокол №1 15.05.2023 г.

07. Съобщение по чл. 48, ал. 3 15.05.2023 г.

08. Протокол №2 19.05.2023 г.

09. Доклад 19.05.2023 г.

10. Решение от 19.05.2023 г. 19.05.2023 г.

11. Договор за възлагане на поръчка 23.05.2023 г.

* * * * *

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ И ПРАВИЛА“, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Изработване на екологичен анализ и оценка за съвместимост с екологичните норми и правила за инвестиционно намерение – реконструкция на пирс на корабно място 20а на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”

Обособена позиция № 2: „Изработване на екологичен анализ и оценка за съвместимост с екологичните норми и правила за инвестиционно намерение – изграждане на нова кейова стена на корабно място 29 на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”.

Документи:

01. Решение за откриване на процедура 12.04.2023 г.

02. Покана 12.04.2023 г.

03. Условия за участие в процедура 12.04.2023 г.

04. Договор за възлагане на поръчка 12.04.2023 г.

05. Техническо задание за обособена позиция №1 12.04.2023 г.

06. Идеен проект обособена позиция №1 12.04.2023 г.

07. Техническо задание за обособена позиция №2 12.04.2023 г.

08. Идеен проект обособена позиция №2 12.04.2023 г.

09. Протокол №1 19.05.2023 г.

10. Протокол №2  14.06.2023 г.

11. Доклад  19.06.2023 г.

12. Протокол №3  19.06.2023 г.

13. Решение от 19.06.2023г. 19.06.2023 г.

14. Договор за възлагане на поръчка – ОП 1  05.07.2023 г.

15. Договор за възлагане на поръчка – ОП 2  05.07.2023 г.

* * * * *

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ:

„Публичност и организация на проектни събития към Грантово Споразумение – 101079057-21-BG-TC-REBIRTH28 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в пристанището от основната мрежа Бургас чрез нова инфраструктура за корабно място 28“ („Raising low-Emissions multimodal transport in the core port of Burgas with new Infrastructures for beRTH 28“) с акроним „REBIRTH28“ с Бенефициент „БМФ Порт Бургас“ АД“

Документи:

01 Решение за откриване на процедура за избор на изпълнител  07.04.2023 г. 

02. Покана за участие в процедура 07.04.2023 г. 

03. Условия за участие в процедура за избор на изпълнител 07.04.2023 г. 

04. Техническа спецификация към Условия за участие  07.04.2023 г. 

05. Правила за комуникация и видимост-NA0121482BGN 07.04.2023 г. 

06. Правила за използване на емблемата на ЕС.   07.04.2023 г. 

07. Проект на договор    07.04.2023 г.

08. Протокол №1    03.05.2023 г.

09. Протокол №2    15.05.2023 г.

10. Съобщение по чл. 48, ал. 3  15.05.2023 г.

11. Доклад 19.05.2023 г.

12. Протокол №3  19.05.2023 г.

13. Решение от 19,05,2023 г.  19.05.2023 г.

14. Договор за възлагане на поръчка  22.05.2023 г.

* * * * *

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПИРС НА КОРАБНО МЯСТО 20А НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – БУРГАС И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА НОВА КЕЙОВА СТЕНА НА КОРАБНО МЯСТО 29 НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – БУРГАС“, В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: „Изработване на технически проект за реконструкция на пирс на корабно място 20а на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”

Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект за нова кейова стена на корабно място 29 на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”

Документи:

01 Решение за откриване на процедура 03.04.2023 г.

02. Покана за участие в процедура 03.04.2023 г.

03. Условия за участие в процедура 03.04.2023 г.

04. Договор – образец 03.04.2023 г.

05. Идеен проект обособена позиция 1 03.04.2023 г.

06. Идеен проект обособена позиция 2 03.04.2023 г.

07. Протокол №1   04.10.2023 г.

08. Протокол №2   16.10.2023 г.

09. Съобщение по чл. 48, ал. 3   16.10.2023 г.

10. Протокол № 3    19.10.2023 г.

11. Решение от 19.10.2023г.    19.10.2023 г.

12. Доклад    19.10.2023 г.

13. Договор за възлагане на поръчка Обособена позиция № 1    07.12.2023 г.

14. Договор за възлагане на поръчка Обособена позиция № 2    07.12.2023 г.

* * * * *

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

„ЕКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА МОРСКАТА ВОДА И СЕДИМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА ЗА КОРАБНО МЯСТО № 28, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ –

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД“

Документи:

01. Решение за откриване на процедура_ 09.03.2023 г.

02_Покана за участие 09.03.2023 г

03_Условия за участие 09.03.2023 г

04. Техническа Спецификация 09.03.2023 г

05. Проект на договор 09.03.2023 г.

06.  Протокол № 1 30.03.2023 г. 

07.  Съобщение по чл. 48, ал. 3 30.03.2023 г. 

08. Протокол № 2 03.04.2023 г.

09. Доклад 03.04.2023 г.

10. Решение от 03.04.2023г. 03.04.2023 г. 

11. Договор за възлагане на поръчка за услуга  06.04.2023 г. 

* * * * *

Процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи за обект:

 „Изграждане на кейова стена за корабно място № 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране”.

ПОДОБЕКТ № 1: „Изграждане на кейова стена за корабно място № 28, техническа инфраструктура и съоръжения

Документи:

01_Решение № ОП -1#1 17.01.2023 г.

02_Покана за участие 17.01.2023 г.

03_Условия за участие 17.01.2023 г.

04_Проект на договор 17.01.2023 г.

05_Приложение 1A 17.01.2023 г.

06_Протокол №1 10.02.2023 г.

07_Протокол №2 14.02.2023 г.

08_Съобщение по чл. 48, ал. 3  14.02.2023 г.

09_Протокол№3  17.02.2023 г.

10_Доклад 17.02.2023 г.

11_Решение 17.02.2023 г.

12_Договор 17.02.2023 г.

* * * * *

Процедура по избор на изпълнител за изпълнение на услуга с предмет:

Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор за обект: Изграждане на кейови стени за корабни места № 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране – Пристанищен терминал „Бургас Запад“.

ПОДОБЕКТ № 1: „Изграждане на кейова стена за корабно място № 28, техническа инфраструктура и съоръжения“

Документи:

01_Решение от 07.12.2022 07.12.2022г.

02_Покана за участие 07.12.2022г.

03_Условия за участие 07.12.2022г.

04_Техническа спецификация 07.12.2022г.

05_Приложение 1A 07.12.2022г.

06_Проект на договор 07.12.2022г.

07_Разяснение 1 19.12.2022г.

08_Разяснение 2 19.12.2022г.

09_Протокол №1  30.01.2023г.  

10_Протокол №2  09.02.2023г.  

11_Съобщение по чл. 48, ал. 3  09.02.2023г.  

12_Протокол №3  14.02.2023г.  

13_Доклад  14.02.2023г.  

14_Решение  14.02.2023г.  

15_Договор за възлагане на услуга  22.02.2023г.  

* * * * *

Процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка за строително-монтажни работи за обект:

Изграждане на кейова стена за корабно място № 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране, Подобект № 1: “Изграждане на кейова стена за корабно място № 28, техническа инфраструктура и съоръжения.

Документи:

01_Решение от 18.10.2022 18.10.2022г.

02_Покана за участие 18.10.2022г.

03_Условия за участие 18.10.2022г.

04_Приложение 1А – Технически проект 18.10.2022г.

05_Приложение 1 – Техническа спецификация 18.10.2022г.

06_Приложение 4 – Договор 18.10.2022г.

07_Приложение_2_Пример_еЕДОП 18.10.2022г.

08_Образци_Word_Версия 18.10.2022г.

09 Съобщение 27.10.2022г.

10 Разяснение № 1  27.10.2022г.

11 Разяснение №2 10.11.2022

12 Протокол №1 03.01.2023

13 Съобщение по чл. 48, ал. 3 03.01.2023

14 Протокол №2 09.01.2023

15 Доклад 09.01.2023

16 Решение 09.01.2023

17 Договор ДЗЗД Пристанищна инфряаструктура к.м.28 21.02.2023 г.

18 Специфични условия на договора 21.02.2023 г.

19 Условия ФИДИК 21.02.2023 г.

20 Правила за комуникация и видимост 21.02.2023 г.

21 Споразумение за поверителност 21.02.2023 г.

* * * * *

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за определяне на изпълнител при възлагане на дейности по строителство, услуги и доставки на стоки в “БМФ Порт  Бургас” АД

(Процедура за избор)

Документи:

Заповед 0390 07.09.2022г. 

Вътрешни правила

* * * * *

ПОКАНА 

за участие в процедура по избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: “Изработване на идеен проект за реконструкция на пирс на корабно място 20А на Пристанищен терминал “Бургас Изток 2”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас и идеен проект за нова кейова стена на корабно място 29 на Пристанищен терминал “Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”, в две обособени позиици:

Обособена позиция № 1: “Изработване на идеен проект за реконструкция на пирс на корабно място 20А на Пристанищен терминал “Бургас Изток 2″, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”

Обособена позиция № 2: “Изработване на идеен проект за нова кейова стена на корабно място 29 на Пристанищен терминал “Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт – Бургас”

Документи:

Решение 08.07.2022г.
Покана 08.07.2022г.
Условие за участие 08.07.2022г.

Протокол №1 31.10.2022г.

Протокол №2 14.11.2022г.

Съобщение по чл. 48 ал. 3 14.11.2022г.

Доклад 18.11.2022г.

Протокол №3 18.11.2022г.

Решение от 18.11.2022 18.11.2022г.

Договор за изработване на идеен проект 20A к.м. 08.12.2022г.

Договор за изработване на идеен проект 29 к.м. 08.12.2022г.

* * * * *

ПОКАНА 

за участие в процедура по избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: “ОБСЛЕДВАНЕ НА МОРСКО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ИЗТОК 2” И ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – БУРГАС”, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 20А корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Изток 2”

Обособена позиция № 2: Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 29 – то корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Запад”

Документи:

 

Обследване на морско дъно 01.12.2021г.
Приложение № 2 ЕЕDOP 01.12.2021г.
Протокол№1 09.03.2022г.
Протокол№2 09.03.2022г.
Съобщение-чл.48.ал3 09.03.2022г.
Доклад 24.03.2022г.
Покана 24.03.2022г.
Протокол№3 24.03.2022г.
Решение 24.03.2022г.
Договор-Д119 29.03.2022г.
Договор-Д120 29.03.2022г.
Протокол за приемане 20А корабно място 30.05.2022г.
Протокол за приемане 29-то корабно място 30.05.2022г.

* * * * *

ПОКАНА 

за участие в процедура по избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: “ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ИЗТОК 2” И ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – БУРГАС”, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инженерногеоложко проучване на територията и в акватория към 20А корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Изток 2”

Обособена позиция № 2: Инженерногеоложко проучване на територията и в 29 – то корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Запад”

Документи:

Инженерногеоложко проучване 01.12.2021г.
Приложение № 2 ЕЕDOP 01.12.2021г.
Допълнение към техническа спецификация 17.12.2021г.
Протокол№1 01.03.2022г.
Съобщение-чл.48.ал3 01.03.2022г.
Протокол№2 09.03.2022г.
Доклад 09.03.2022г.
Решение 09.03.2022г.
Покана 09.03.2022г.
Договор-Д107 28.03.2022г.
Договор-Д108 28.03.2022г.
Протокол за приемане 20А корабно място 30.05.2022г.
Протокол за приемане 29-то корабно място 30.05.2022г.

 

* * * * *

ПОКАНА 

за участие в процедура по избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: “КАРТОГРАФИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕНЕРГИЯ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИИ НА 20А КОРАБНО МЯСТО – ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ИЗТОК 2” И 29 – то КОРАБНО МЯСТО – ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – БУРГАС”, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Картографиране на източниците на енергия, водоснабдяване и комуникации на 20А корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Изток 2”

Обособена позиция № 2: Картографиране на източниците на енергия, водоснабдяване и комуникации на 29 – то корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Запад”

Документи:

Картографиране на източници 01.12.2021г.
Приложение № 2 ЕЕDOP 01.12.2021г.
Съобщение по чл. 48, ал. 3 14.03.2022г.
Протокол №1 14.03.2022г.
Доклад 24.03.2022г.
Покана 24.03.2022г.
Протокол№2 24.03.2022г.
Решение 24.03.2022г.
Договор-Д115 29.03.2022г.
Договор-Д116 29.03.2022г.
Картографиране 20А корабно място 30.05.2022г.
Картографиране 29-то корабно място 30.05.2022г.

 

* * * * *

ПОКАНА 

за участие в процедура по избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: “ХИДРОГРАФСКИ ИЗМЕРВАНИЯ В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ИЗТОК 2” И ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – БУРГАС”, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Хидрографски измервания в прилежаща акватория към 20А корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Изток 2”

Обособена позиция № 2: Хидрографски измервания в прилежаща акватория към 29 – то корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Запад”

Документи:

Хидрографски измервания 01.12.2021г.
Приложение № 2 ЕЕDOP 01.12.2021г.
Съобщение по чл. 48, ал. 3 10.03.2022г.
Протокол №1 10.03.2022г.
Протокол №1 10.03.2022г.
Доклад 24.03.2022г.
Покана 24.03.2022г.
Протокол№2 24.03.2022г.
Решение 24.03.2022г.
Договор-Д117 29.03.2022г.
Договор-Д118 29.03.2022г.
Протокол за приемане 20А корбано място 30.05.2022г.
Протокол за приемане 29-то корбано място 30.05.2022г.

* * * * *

ПОКАНА 

за участие в процедура по избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: “ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 20А КОРАБНО МЯСТО – ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ИЗТОК 2” И 29 – то КОРАБНО МЯСТО – ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – БУРГАС”, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1:  Геодезическо заснемане на прилежаща територия към 20А корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Изток 2”

Обособена позиция № 2:  Геодезическо заснемане на прилежаща територия към 29 – то корабно място – Пристанищен терминал “Бургас Запад”

Документи:

Документация покана 01.12.2021г.
Приложение № 2 ЕЕDOP 01.12.2021г.
Съобщение по чл. 48, ал. 3 10.03.2022г.
Протокол №1 10.03.2022г.
Доклад 24.03.2022г.
Покана 24.03.2022г.
Протокол№2 24.03.2022г.
Решение 24.03.2022г.
Договор-Д113 29.03.2022г.
Договор-Д114 29.03.2022г.
Протокол за приемане 20А корабно място 30.05.2022г.
Протокол за приемане 29-то корабно място 30.05.2022г.

* * * * *

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 
за определяне на изпълнител при възлагане на дейности по строителство, услуги и доставки на стоки в “БМФ Порт  Бургас” ЕАД (Процедура за избор)

Документи:

Вътрешни-правила

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на кейови стени за корабни места No 27 и No 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“;

Обособена позиция № 2: „Изграждане на кейови стени за корабни места No 25A и No 26, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“;

Документи:

Обявление-за-поръчка-10.04.2020
Решение-за-откриване-на-процедура-10.04.2020
Документация-10.04.2020
ЕЕДОП-10.04.2020
ОБРАЗЕЦ-1.1-10.04.2020
ОБРАЗЕЦ-1.2-10.04.2020
ОБРАЗЕЦ-2.1-10.04.2020
ОБРАЗЕЦ-2.2-10.04.2020
Раздел-XV-Техническа-спецификация-Етап1-10.04.2020
Раздел-XV-Техническа-спецификация-Етап2-10.04.2020
Раздел-XVI-Проект-на-договор-Позиция-1-10.04.2020
Раздел-XVI-Проект-на-договор-Позиция-2-10.04.2020
Раздел XVII-Проект-нови-кейови-стени-на-Пристанищен-терминал-„Бургас Запад“_Етап_1-10.04.2020
Раздел XVII-Проект-нови-кейови-стени-на-Пристанищен-терминал-„Бургас Запад“_Етап_2-10.04.2020
Решение-за-изменение-или-допълнителна-информация-28.04.2020
Решение-за-прекратяване-08.03.2021
Обявление-за-възложена-поръчка-12.04.2021

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор на обект „Доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“

Документи:

Обявление-за-поръчка-комунални-услуги-10.04.2020
Решение-за-откриване-на-процедура-10.04.2020
Документация-10.04.2020
ЕЕДОП-10.04.2020
ОБРАЗЕЦ-1-10.04.2020
ОБРАЗЕЦ-2.1-10.04.2020
Раздел-XV-Техническа-спецификация-10.04.2020
Раздел-XVI-Проект-на-договор_К-10.04.2020
Раздел-XVII-Инвестиционен-технически-проект-10.04.2020
Решение-за-изменение-или-допълнителна-информация-28.04.2020
Решение-за-прекратяване-08.03.2021
Обявление-за-възложена-поръчка-12.04.2021

* * * * *

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, С ПРЕДМЕТ: (изтекла)

” РЕМОНТ НА 8 БРОЯ ОТБИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (ФЕНДЕРИ) НА КОРАБНО МЯСТО № 34 – ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ИЗТОК 2”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС.

Документи:

Документация-05.02.2020
Протокол-18.02.2020

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2“, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРАГАЖНИ ДЕЙНОСТИ В ОПЕРАТИВНАТА АКВАТОРИЯ И ЗОНА ЗА МАНЕВРИРАНЕ“

Документи:

Обявление-за-поръчка-комунални-услуги-23.12.2019
Методика-за-определяне-на-комплексна-оценка-23.12.2019
Документация-23.12.2019
Техническа-спецификация-23.12.2019
Приложения-и-образци-23.12.2019
Проект-на-договор-23.12.2019
Технически-проект-23.12.2019
Решение-за-откриване-на-процедура-23.12.2019
EEDOP-23.12.2019
Съобщение-чл.53-ППЗОП-20.01.2020
Протокол1-13.04.2020
Протокол2-11.06.2020
Съобщение-чл.57ал3-11.06.2020
Протокол3-29.06.2020
Решение-30.06.2020-30.06.2020
Доклад-29.06.2020
Обявление-за-възложена-поръчка-19.08.2020
Договор-19.08.2020

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на кейови стени за корабни места No 27 и No 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“;

Обособена позиция № 2: „Изграждане на кейови стени за корабни места No 25A и No 26, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“;

Документи:

Обявление-за-поръчка-комунални-услуги-23.12.2019
Методика-за-определяне-на-комплексна-оценка-23.12.2019
Документация-23.12.2019
Техническа-спецификация-Етап1-23.12.2019
Техническа-спецификация-Етап2-23.12.2019
Приложения-и-образци-23.12.2019
Проект-на-договор-позиция1-23.12.2019
Проект-на-договор-позиция2-23.12.2019
Раздел XII – Проект-нови-кейови-стени-Пристанищен-терминал-„Бургас-Запад“_Етап_1-23.12.2019
Раздел XII – Проект-нови-кейови-стени-Пристанищен-терминал-„Бургас-Запад“_Етап_2-23.12.2019
Решение-за-откриване-на-процедура-23.12.2019
EEDOP-23.12.2019
Съобщение-чл.53-ППЗОП-20.01.2020
Разяснение1-24.01.2020
Протокол1-13.04.2020
Протокол1-19.06.2020
Съобщение-чл.53ал.4-19.06.2020
Протокол3-29.06.2020
Решение-30.06.2020-30.06.2020
Доклад-29.06.2020
Договор-ОП-№1
Договор-ОП-№2

* * * * *

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ (изтекло)

Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал “Бургас Запад”, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране.

Документи:

Покана-02.12.2019
Оферта-етап1-02.12.2019
Оферта-етап2-02.12.2019
Техническо-задание-Етап1-02.12.2019
Техническо-задание-Етап2-02.12.2019

* * * * *

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ (изтекло)

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33 – ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ИЗТОК 2”, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРАГАЖНИ ДЕЙНОСТИ В ОПЕРАТИВНАТА АКВАТОРИЯ И ЗОНА ЗА МАНЕВРИРАНЕ.

Документи:

Покана-02.12.2019
Оферта-02.12.2019
Техническо-задание-02.12.2019

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ КЕЙОВИ СТЕНИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД“, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Предварителна-информация-04.09.2019
Документация-04.09.2019
Протокол1БЗ
Договор-20.09.2019г

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК -2, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Предварителна-информация-04.09.2019
Документация-04.09.2019
Протокол1БИ2
Договор-20.09.2019г

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ РАЗХОДИ – ПОЛЗИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ – ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2“, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация-17.07.2019
Обявление-за-поръчка-17.07.2019
Решение-за-откриване-на-процедура-17.07.2019
Протокол№1-чл54-ал7-ППЗОП-13.08.2019
Съобщение-чл57-ал3-ППЗОП-13.08.2019
Решение-19.08.2019г.
Протокол2-19.08.2019г.
Обявление-за-Възложена-поръчка-16.09.2019
Обявление-за-приключване-30.09.2019
Договор-11.09.2019

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ РАЗХОДИ – ПОЛЗИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ – ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ КЕЙОВИ СТЕНИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация-17.07.2019
Обявление-за-поръчка-17.07.2019
Решение-за-откриване-на-процедура-17.07.2019
Протокол№1-чл54-ал7-ППЗОП-13.08.2019
Съобщение-чл57-ал3-ППЗОП-13.08.2019
Решение-19.08.2019г.
Протокол2-19.08.2019г.
Обявление-за-Възложена-поръчка-16.09.2019
Обявление-за-приключване-30.09.2019
Договор16-11.09.2019

* * * * *

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ (изтекло)

Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на анализ разходи – ползи за инвестиционно намерение – доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас”

Документи:

Покана-05.07.2019
Образец-Оферта-05.07.2019
Техническо задание-05.07.2019

* * * * *

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ (изтекло)

Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Aнализ разходи – ползи за инвестиционно намерение – изграждане на нови кейови стени на пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас”

Документи:

Покана-05.07.2019
Образец-Оферта-05.07.2019
Техническо задание-05.07.2019

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ –НОВИ КЕЙОВИ СТЕНИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация_EO_Терминал_Бургас_Запад-28.02.2019
Обявление-за-поръчка-28.02.2019
Решение-за-откриване-на-процедура-28.02.2019
EEDOP
Документация_EO_Терминал_Бургас _Запад
Протокол_1-25.03.2019
Протокол_2-05.04.2019
Съобщение_чл57_ал3_ППЗОП-05.04.2019
Протокол_Б3-10.04.2019
Решение_БЗ-12.04.2019
Обявление-за-поръчка-17.05.2019
Протокол_4-04.06.2019
Обявление-за-приключване-на-договор-05.06.2019
Протокол4-31.05.2019
Договор-08.05.2019

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  (изтекла)

ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ – ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2“, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация_Терминал_Бургас_Изток_2-28.02.2019
Обявление-за-поръчка-28.02.2019
Решение-за-откриване-на-процедура-28.02.2019
EEDOP
Документация_EO_Терминал_Бургас _Изток_2
Протокол_1-25.03.2019
Протокол_2-05.04.2019
Съобщение_чл57_ал3_ППЗОП-05.04.2019
Протокол_БИ2-10.04.2019
Решение_БИ2-12.04.2019
Обявление-за-поръчка-17.05.2019
Протокол_4-31.05.2019
Обявление-за-приключване-на-договор-05.06.2019
Решение-за-одобряване-на-обявление-05.06.2019
Решение-за-одобряване-на-обявление-за-изменение-05.06.2019
Договор-08.05.2019

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, (изтекла)

ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА НОВИ КЕЙОВИ СТЕНИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-25.02.2019
Обявление-за-поръчка-25.02.2019
Решение-за-откриване-на-процедура-25.02.2019
EEDOP
Документация_Открита_процедура_Тех_проект_Запад
Разяснение_№1
Протокол_01-30.04.2019
Протокол_2-14.05.2019
Съобщение_чл57_ал3_ППЗОП-14.05.2019
Протокол_3-20.05.2019
Решение-20.05.2019
Протокол_3-28.06.2019
Обявление-резултат-02.07.2019
Протокол_1-13.09.2019
Обявление-приключване-договор-16.09.2019
Договор04-13.06.2019
Доклад-20.05.2019

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, (изтекла)

ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК -2, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-22.02.2019
Обявление-за-поръчка-22.02.2019
Решение-за-откриване-на-процедура-22.02.2019
EEDOP
Документация_Открита_процедура_Тех_проект_Изток_2
Протокол_01-30.04.2019
Протокол_2-14.05.2019
Съобщение_чл57_ал3_ППЗОП-14.05.2019
Протокол_3-20.05.2019
Решение-20.05.2019
Обявление-резултат-02.07.2019
Протокол1-03.07.2019
Протокол2-12.09.2019
Обявление-приключване-договор-17.09.2019
Договор-18.06.2019
Доклад-20.05.2019

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВИ КЕЙОВИ СТЕНИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС – ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-26.10.2018
Техническа-спецификация-26.10.2018
Техническо-предложение-26.10.2018
Ценово-предложение-26.10.2018
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-26.10.2018
Договор-26.10.2018
Споразумение-за-поверителност-26.10.2018
Обявление-за-поръчка-Комунални-услуги-26.10.2018
Решение-за-откриване-на-процедура-26.10.2018
EDEEP-26.10.2018
Приложение_2_Техническо_предложение-08.11.2018
Приложение_3_Ценово_предложение-08.11.2018
Разяснение-08.11.2018
Протокол1-22.11.2018
Съобщение-по-чл.57,ал.3-04.12.2018
Протокол2-04.12.2018
Протокол3-10.12.2018
Решение-10.12.2018-10.12.2018
Обявление-за-възложена-поръчка-10.01.2019
Обявление-за-приключване-на-договор-30.01.2019
Договор-08.01.2019
Доклад-10.12.2018

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

ПРЕДМЕТ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-26.10.2018
Техническа-спецификация-26.10.2018
Техническо-предложение-26.10.2018
Ценово-предложение-26.10.2018
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-26.10.2018
Договор-26.10.2018
Споразумение-за-поверителност-26.10.2018
Обявление-за-поръчка-Комунални-услуги-26.10.2018
Решение-за-откриване-на-процедура-26.10.2018
EDEEP-26.10.2018
Решение-30.10.2018
Приложение_2_Техническо_предложение-08.11.2018
Приложение_3_Ценово_предложение-08.11.2018
Разяснение-08.11.2018
Протокол1-22.11.2018
Съобщение-по-чл.57,ал.3-04.12.2018
Протокол2-04.12.2018
Протокол3-10.12.2018
Решение-10.12.2018-10.12.2018
Обявление-за-възложена-поръчка-18.01.2019
Обявление-за-приключване-на-договор-19.02.2019
Договор-№9-18.01.2019

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, (изтекла)

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРЕДМЕТ:

ХИДРОГРАФСКИ ИЗМЕРВАНИЯ В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Техническа-спецификация-21.12.2017
Информационен-лист-21.12.2017
Декларация-по-чл.54,ал.1,т.1,2и7-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-по-чл.54,ал.1,т.3-5-21.12.2017
Декларация-по-чл.55-21.12.2017
Техническо-предложение-21.12.2017
Ценово-предложение-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-за-необходимо-оборудване-21.12.2017
СПИСЪК-на-лицата,-управляващи-механизацията-21.12.2017
Декларация-за-използване-на-подизпълнител-21.12.2017
Съгласие-подизпълнител-21.12.2017
Декларация-за-спазени-задължения-21.12.2017
Декларация-за-оглед-21.12.2017
Проект-на-договор-21.12.2017
Списък-Обекти-21.12.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-21.12.2017
Информация-за-публикуване-21.12.2017
Обява-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Информация-за-удължаванe-на-срок-29.12.2017
Съобщение-29.12.2017
Протокол-05.01.2018
ГЕО2000-Договор-22.02.2018
Протокол-3-13.04.2018

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, (изтекла)

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРЕДМЕТ:

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Техническа-спецификация-21.12.2017
Информационен-лист-21.12.2017
Декларация-по-чл.54,ал.1,т.1,2и7-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-по-чл.54,ал.1,т.3-5-21.12.2017
Декларация-по-чл.55-21.12.2017
Техническо-предложение-21.12.2017
Ценово-предложение-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-за-необходимо-оборудване-21.12.2017
СПИСЪК-на-лицата,-управляващи-механизацията-21.12.2017
Декларация-за-използване-на-подизпълнител-21.12.2017
Съгласие-подизпълнител-21.12.2017
Декларация-за-спазени-задължения-21.12.2017
Декларация-за-оглед-21.12.2017
Проект-на-договор-21.12.2017
Списък-Обекти-21.12.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-21.12.2017
Информация-за-публикуване-21.12.2017
Обява-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Информация-за-удължаванe-на-срок-29.12.2017
Съобщение-29.12.2017
Протокол-05.01.2018
ГЕО2000-Договор-22.02.2018
Протокол-3-13.04.2018

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, (изтекла)

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРЕДМЕТ:

ОБСЛЕДВАНЕ НА МОРСКО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС – ИЗТОК – 2” (ЮЖНА ЧАСТ), КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Техническа-спецификация-21.12.2017
Информационен-лист-21.12.2017
Декларация-по-чл.54,ал.1,т.1,2и7-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-по-чл.54,ал.1,т.3-5-21.12.2017
Декларация-по-чл.55-21.12.2017
Техническо-предложение-21.12.2017
Ценово-предложение-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-за-необходимо-оборудване-21.12.2017
СПИСЪК-на-лицата,-управляващи-механизацията-21.12.2017
Декларация-за-използване-на-подизпълнител-21.12.2017
Съгласие-подизпълнител-21.12.2017
Декларация-за-спазени-задължения-21.12.2017
Декларация-за-оглед-21.12.2017
Проект-на-договор-обследване-морско-дъно-Бургас-Изток-2-21.12.2017
Списък-Обекти-21.12.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-21.12.2017
Информация-за-публикуване-21.12.2017
Обява-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Информация-за-удължаванe-на-срок-21.12.2017
Съобщение-29.12.2017
Протокол-05.01.2018
ТАБОВ-ИНЖЕНЕРИНГ-ООД-Договор-№006-05.01.2018

* * * * *

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (изтекло)

ПРЕДМЕТ:

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 10 ОТ 31.03.2014 г., ЗА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-Част1-03.11
Документация-за-обществена-поръчка-Част2-03.11
Техническа-спецификация-приложение-1-03.11
ЕЕДОП-03.11
Техническо-предложение-приложение-3-03.11
Ценово-предложение-приложение-4-03.11
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-приложение-03.11
Договор-приложение-6-03.11
Споразумение-за-поверителност-03.11
Обявление-АОП-03.11
Решение-АОП-03.11
Оценителна-таблица-06.12
Протокол1-06.12
Съобщение-чл57ал3-20.12
Протокол2-28.12
Решение004-28.12
Деловодна-информация-22.02.2018
АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРЕН-СЪСТАВ-ЕООД-Договор-№004-22.02.2018
Обявление-приключване-на-договор-26.09.2019

ОТГОВОР НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ
ОТГОВОР 1

* * * * *

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (изтекло)

ПРЕДМЕТ:

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС – ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 10 ОТ 31.03.2014 г., ЗА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-03.11.2017
Техническа-спецификация-приложение-1-03.11.2017
ЕЕДОП-03.11.2017
Техническо-предложение-приложение-3-03.11.2017
Ценово-предложение-приложение-4-03.11.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-приложение-03.11.2017
Договор-приложение-6-03.11.2017
Споразумение-за-поверителност-03.11.2017
Обявление-АОП-03.11.2017
Решение-АОП-03.11.2017
Оценителна-таблица-03.11.2017
Протокол1-07.12.2017
Съобщение-чл57ал320.12.2017
Протокол2-28.12.2017
Решение005-28.12.2017
АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРЕН-СЪСТАВ-ЕООД-Договор-№005-22.02.2018
Деловодна-информация-22.02.2018
Обявление-приключване-на-договор-26.09.2019

* * * * *

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (изтекло)

ПРЕДМЕТ:

ОБСЛЕДВАНЕ НА МОРСКО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС – ЗАПАД” (ИЗТОЧНА И ЮЖНА ЧАСТ), КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-03.10.2017
Техническа-спецификация-приложение-1-03.10.2017
Техническа-спецификация-приложение-1а-03.10.2017
ЕЕДОП-03.10.2017
Техническо-предложение-приложение-3-03.10.2017
Ценово-предложение-приложение-4-03.10.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-приложение-03.10.2017
Договор-приложение-6-03.10.2017
Споразумение-за-поверителност-03.10.2017
Обявление-АОП-03.10.2017
Решение-АОП-03.10.2017
Оценителна-таблица-29.11.2017
Протокол1-29.11.2017
Съобщение-чл57ал3-20.12.2017
Протокол2-28.12.2017
Решение001-28.12.2017
Деловодна-информация-22.02.2018
ТАБОВ-ИНЖЕНЕРИНГ-ДОГОВОР-22.02.2018
Обявление-за-приключване-на-договор-16.07.2018
Протокол-3-29.03.2018

ОТГОВОР НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ
ОТГОВОР 1

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на закрит склад за обработка и съхранение на насипни товари на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас. Частите на работния проект включват – технологична; Геодезия; Пътно строителство; Ж.П. строителство; Електротехническа; КИП и А; В и К; АКЗ и ОЗЛС; ПБЗ; ПБ, както и подробно изготвяне на Количествено – стойностни сметки.

Документи: ПоканаПротокол

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на проект за актуализация на Генерален план за развитие на Пристанищен терминал “Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас, в съответствие с изискванията на Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.

Документи: ПоканаПротоколДоговор

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на технологични съоръжения за разтоварване на насипни материали в тила на 30-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“

Документи: ПоканаДоговор

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на закрит склад за обработка и съхранение на насипни товари на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (отменена)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на технологични съоръжения за разтоварване на насипни материали в тила на 30-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

Необходими документи: ПоканаРешение

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (отменена)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на закрит склад за обработка и съхранение на насипни товари на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

Необходими документи: Покана Решение

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Строително-монтажни дейности, доставка и монтаж на 2 бр. безшахтови електронни автомобилни везни за пристанищен терминал “Бургас изток – 2”.

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Строително-монтажни дейности по изграждане на железопътна наливна естакада на обект Буферен склад за течни горива, находящ се на територията на пристанищен терминал “Бургас изток – 2”.

Необходими документи

 * * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Строително-монтажни дейности, доставка и монтаж на ж.п. везна на ж.п. кантар, находящ се на територията на пристанищен терминал “Бургас изток – 2”.

Необходими документи PDF2

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на технически проект за ремонт и реконструкция на вертикална планировка за обект – част от оперативна открита складова площ №833, находяща се на Пристанищен терминал “Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Геодезически измервания на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за реконструкция на Буферен склад за течни горива, находящ се на Пристанищен терминал “Бургас изток -2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Идеен проект за изграждане на спринклерна инсталация на обект склад – Магазия №22, Комплекс “Зърнени храни” на Пристанищен терминал “Бургас изток -2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРEДМЕТ: Идеен проект за рехабилитация и модернизация на отводнителна система, комплекс „Насипни товари” на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРEДМЕТ: Идеен проект за Вертикална планировка и полагане на настилки на обект склад – Магазия № 22 и подходите към склада, комплекс „Зърнени храни” на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРEДМЕТ: Изготвяне на идеен проект за изграждане на нов закрит склад в тила на 17 и 18 к.м. (Терминал „Генерални товари“) на Пристанищен терминал Бургас изток – 2, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

ЧАСТИ НА ПРОЕКТА:
1. Архитектурна (разрези)
2. Конструктивна
3. Електрическа
4. Водоснабдяване и канализация
5. Вентилация
6. Пожарна безопасност
7. Вертикална планировка
8. Количествено-стойностна сметка
Приблизителна стойност без ДДС 65 000 лева
Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРEДМЕТ: Изготвяне на идеен проект за изграждане на закрит склад зад тила на 30 к.м. (Комплекс „Насипни товари“) на Пристанищен терминал Бургас изток – 2, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

ЧАСТИ НА ПРОЕКТА:
1. Архитектурна (разрези)
2. Конструктивна
3. Електрическа
4. Водоснабдяване и канализация
5. Вентилация
6. Пожарна безопасност
7. Вертикална планировка
8. Количествено-стойностна сметка
Приблизителна стойност без ДДС 64 000 лева

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРОЕКТ: Изготвяне на работен проект за ремонт на горно и долно строене на части от коловози № 91 и № 92, находящи се на Пристанищен терминал “Бургас изток – 2”, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Обхват на проекта за ремонт
Проекта следва да обхваща ремонта на горното и долно строене на следните части от коловози 91 и 92, а именно:
Коловоз 92 – последната крива и стрелка (S49-1-7-190), заедно с цялата права преди тях и частта от правата след тях до съществуваща есова връзка.
Коловоз 91- правата след отклонителната стрелка (S49-1-7-190) до есовата връзка.
ПРОЕКТНИ РАБОТИ И ВЪЗЛИ
1 Ситуация на коловози 91 и 92
2 Ситуация на надлъжен профил – коловоз 92
3 Ситуация на надлъжен профил – коловоз 91
4 Типови напречни профили от км 0+000.00 до 0+191.11
5 Типови напречни профили от км 0+200.00 до 0+558.82
6 Проектно геометрично решение
7 Геометрично решение в план
8 Геометрично решение в профил
9 Земно платно и отводняване
10 Горно строене
11 Технология
12 БХТПБ
13 Количествена сметка
14 Спецификация на материалите за горно строене
15 Техническа спецификация стрелки
Обяснителна записка
Приблизителна стойност без ДДС 65 000 лева

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

Избор на Изпълнител за изготвяне на работен проект за увеличаване на капацитета на съществуващ “Буферен склад за течни горива”, находящ се на Пристанищен терминал “Бургас Изток – 2”, чрез монтаж на склад I – ва категория за втечнени въглеводородни газове (LPG), включващ 2 бр. хоризонтални резервоари с общ обем 620 м3.

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

Строителни работи по изграждането на „Вертикална планировка, стоманобетонни настилки, отводняване, площадково осветление” в Обект „Пристанищен терминал “Бургас Изток 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

  1. Строително-монтажни работи по част: Конструктивна – Вертикална планировка и Стомано-бетонни настилки на к.м. 17 и 18;
  2. Строително-монтажни работи по част: Водопровод и канализация – Площадкова дъждовна канализация – I – ва зона, Заустване, Дъждосъбирателни галерии, Монтаж на коалесцентен сепаратор;
  3. Строително-монтажни работи по част: Електрически инсталации – Оборудване на съществуващи полупроходими кабелни канали, Осветителна инсталация в съществуващи полупроходими кабелни канали, Външно прожекторно осветление.

Необходими документи

You cannot copy content of this page

bg_BG