на Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми се обявява Решение No ЕО – 69/2013 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Актуализация на Генералния план за Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2″, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

Решение 69 в PDF вариант за изтегляне