Във връзка с осигуряването на здравословни условия на труд на двата терминала основен акцент е поставен при извършването на превантивни дейности. Превенцията е насочена както към извършването на предварителни оценки на риска и редовни профилактични прегледи на работещите на Пристанищните терминали, така и към реализирането на мерки, свързани с информираността и обучението на работниците и служителите при работа с техническите съоръжения и оборудване на терминала. Работи се в посока свеждане до минимум на професионалните заболявания и производствените инциденти.В рамките на превантивната дейност за осигуряването на здравословни условия на труд, се изпълняват следните мероприятия:

 • Извършване на медицинско обслужване и периодични профилактични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите, разходите, за които се поемат от „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Прегледите са изцяло съобразени в зависимост от спецификата на условията на труд, съобразно характера на работа и възрастта на работниците служителите, в съответствие с действащите нормативни актове относно задължителните, предварителни и периодични медицински прегледи;
 • Задължително осигуряване и ползване на лични предпазни средства;
 • Всички необходими за оценката на риска измервания на фактори на работната среда /осветление, шум, прах, химични фактори и др./ от акредитирани органи за контрол за всички работни помещения и площадки, част от концесионната площ;
 • Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. Стриктно се спазват императивните изисквания на законодателството за провеждането на инструктажи на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда, при работа, свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения.

Във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд и намаляване на трудовите злополуки и производствените аварии се осъществяват следните дейности:

 • Извършване на ежедневни проверки от съответните оторизирани лица, на двата терминала за спазване на правилата по ЗБУТ от персонала, трети лица и контрагенти;
 • Извършване на ежеседмични проверки от съответните оторизирани лица на концесионера, за изправността на челната и тиловата механизация, съоръженията с повишена опасност, товарозахватните приспособления и др., използвани в товаро-разтоварните операции, съгласно разработен и утвърден график;
 • Поддържане на терминалите в добро оперативно и техническо състояние и извършване на необходимите ремонти и реконструкции по отношение стабилността и сигурността на инфраструктурните елементи;
 • Осигуряване на работно облекло и обувки, както и на лични предпазни средства на работниците, за които същото е необходимо, предвид спецификата на извършваната от тях трудова дейност;
 • Във връзка с изграждането и работата със съоръжения за обработка на опасни товари, осигуряване на специално защитно облекло и обувки на работниците, в съответствие с нормативните изисквания за работа с конкретния вид опасен товар.
 • Разработване, приемане и утвърждаване, в съответствие с действащите нормативни актове, на всички документи, необходими за безопасното и ефективно осъществяване на работния процес на Пристанищния терминал като:- Вътрешен правилник за организация на дейността в Терминала;  – План за действие при бедствия, аварии и катастрофи; – Правилник за вътрешния трудов ред и др.;
 • Изпълнение на разпоредбите на компетентните органи и лица за осигуряване на сигурност и безопасност по отношение спазването на противопожарния режим, нормите за охрана на труда и техниката за безопасност при работа и др.;
 • Осигуряване на охрана на Пристанищния терминал и на сигурността на работниците и служителите, както и на трети лица – посетители на Пристанищния терминал – чрез назначаване на физическа охрана, въвеждане на системи за контрол на достъпа и постоянно видеонаблюдение.

Беше разработена и внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018). С внедряването на подобна система за управление на здравето и безопасността при работа бяха постигнати следните конкретни резултати, а именно:

 • Контрол и подобряване на безопасните условия на труд;
 • Превенция на трудови злополуки и инциденти;
 • Идентификация на опасностите;
 • Оценка и контрол на риска.

Основни усилия бяха положени за повишаване на квалификацията на заетите служители и работници на територията на пристанищния терминал, с цел осигуряване на необходимите кадри за постигане на по-висока производителност на труда и подобряване качеството на предоставяните пристанищни услуги. В зависимост от конкретните потребности и в съответствие с изпълнението на инвестиционната програма, част от служителите посетиха курсове за професионално обучение и повишаването на квалификацията, като разноските за тези курсове бяха поети изцяло от „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.Беше въведена система за предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите с цел повишаване на мотивацията им при успешно изпълнение на възложени отговорни и важни задачи, свързани с повишаване качеството на продуктивността на предприятието. Беше направено и допълнително здравно осигуряване на част от работниците на двата терминала.Дружеството разполага с действащи застраховки за всички рискове, които могат да настъпят при трудови злополуки с работници и служители. Размерът и видовете обезщетения, които се изплащат при настъпило събитие са подробно разписани и обезщетяват адекватно действителните вреди, които могат да настъпят при трудови злополуки.Предприехме необходимите действия за въвеждане и спазване на международните стандарти за управление на качеството, за управление на здравето и безопасността при работа и международните стандарти за управление на околната среда.Извършваме услугите по обработка на товарите на Пристанищния терминал денонощно, 365 дни в годината. Производственият режим на работа на персонала, пряко ангажиран в извършване на товаро-разтоварния процес, складирането и експедицията на товарите, е непрекъснат, двусменен.