„БМФ Порт Бургас” ЕАД е сертифицирано по Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code).

Документи за съответствие:

На вниманието на контрагентите на “БМФ Порт Бургас” ЕАД

С оглед изпълнение на изискванията на ISPS Code и в съответствие с Глава ХІ-2/9 от SOLAS, към изпращаната предварителна информация за съгласуване на предстоящи посещения на кораби в Пристанищен Терминал Бургас Изток – 2 е необходимо да бъдат включвани и следните данни:

To
Port Security Officer
BMF PORT BURGAS
ISPS CODE – SHIP PRE-ARRIVAL INFORMATION

Name of ship
ETA :
IMO number
Registered Flag State /Port/
Date of ship’s last visit to  Bulgarian port
Dangerous Goods carried (over 10 kg) and UN Class No.
Mandatory questions to be answered by ships entering the port
1 Does the ship have a valid International

Ship Security Certificate (ISSC) ?

YES NO - If not, please detail why? Does it have an approved SSP?
№ of the ISSC
Date of validity of the ISPS
2 What Security Level is the ship operating at ? Security

Level 1

Security Level 2 Security

Level 3

3 Last 10 ports of call ( contacts ship/ship)
and what was the Security Levels of the ship during those ship / port interfaces /
Name of Port Security

Level

1 SL =
2 SL =
3 SL =
4 SL =
5 SL =
6 SL =
7 SL =
8 SL =
9 SL =
10 SL =
4 Have any special security arrangements been taken by the ship during ship / port interface at the last 10 ports of call?/ YES - Please detail NO
5 Any other practical security related information, for example have you witnessed any suspicious activity during the voyage? YES - Please detail NO

The agents of ships are required to supply the information, shown above, until 16.00 h. at latest, during the working days, and not later than 24 hours before the arrival of the ship.

Agents Name / Company ……………………………………………………………
Date of completion ……………………………………………………………………

Изтеглете „Формуляр за информация в съответствие с изискванията на ISPS Code” в
pdf формат

Данни за контакт с Офицера по сигурността на БМФ ПОРТ БУРГАС: ОГНЯН ДЯНКОВ

Пощенски адрес: „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД
Бул. “Княз Александър Батенберг” №1
Град Бургас, 8000
Република България
Web site: www.navbul-portburgas.com
Телефон: +359 56 898615; 323/ от 08.15ч. до 17.00ч.
Мобилен +359 879 099 496 от 08.15ч. до 17.00ч.
Факс: +359 56 898613
E-mail: isps@navbul-portburgas.com
Телефон: +359 879 099 496 от 17.00ч. до 08.15ч.
/ Оперативен дежурен /