Удължен концесионен срок

Правителството удължи концесията на БМФ Порт Бургас с още 11 години

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД стриктно изпълнява концесионните си задължения и само за седем години превърна бургаския порт в едно от най-значимите, конкурентни и предпочитани черноморски пристанища. Огромните инвестиции и бързият темп на развитие вече оказват своето положително влияние върху националната и регионалната икономика. Товарооборотът е нараснал 3 пъти, създадени са стотици нови работни места - ползите за местната икономика са очевидни. Клиентите вече не заобикалят Бургаския залив - обновени, механизирани и автоматизирани Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и Пристанищен терминал „Бургас Запад“ предлагат обработка на кораби и товари в съответствие с най-високите световни стандарти. Това е мотивът Министерския съвет на свое заседание на 5 юни т.г. да реши да удължи срока на концесиите на двата терминала от по 35 години на 46 години и осем месеца, всяка.

В реконструкцията и модернизацията на терминал „Бургас Изток – 2“ са вложени над 215 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията общо вложения в размер на 223 434 600 лева. В Пристанищен терминал „Бургас Запад” само за първите 5 години инвестициите надхвърлят 32 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията общо вложения в размер на 34 814 000 лева. На практика, към момента, за краткия срок от седем години, дружеството е изпълнило почти напълно инвестиционните си задължения, поети с договорите за концесия за 35 години. Основната част от инвестициите са извършени в обекти - публична държавна собственост, които към момента на извършването им стават собственост на държавата.Концесионерът стриктно изпълнява поетите социални ангажименти.

В компанията работят над 900 човека, при поет с договорите за концесия ангажимент за осигуряване на 547 работни места. Създадените допълнителни работни места са свързани не само с обработката на товарите, но и с поддръжката на пристанищната инфраструктура и съоръжения. Поддържат се застраховки за сметка на работодателя, въведена е ваучерна система за безплатна храна, осигурено е и допълнително здравно обслужване на работниците и служителите. Специално внимание дружеството отделя на условията за здраве и безопасност при работа. Редовно заседава Комитет по условия на труд - съвременната форма на социално партньорство, от която зависи успехът на цялостната политика в областта на безопасността. Новосформираният екип по здраве и безопасност работи по утвърдени световни правила и стандарти. Социалната политика на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД включва поддържане и развитие на свой собствен Център за професионално обучение. В стремежа си да откликне на нуждите на своите клиенти, и да е в крак с динамиката на пазара, компанията има особен фокус към поддържане и повишаване на квалификацията на своите работници и служители. В модерния Център за професионално обучение са осигурени съвременни условия за повишаване квалификацията, както на работниците на компанията, така и за обучение на желаещи външни курсисти.

You cannot copy content of this page

bg_BG