ЕС отпуска средства за проект "От Изток на Запад"

На 12.10.2017 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2016/1367230 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки – 2016-BG-TMC-0083-S”.

Проектът е с обща индикативна стойност EUR 2 670 000, като до 85 % от тази сума или EUR 2 269 500 ще бъдат отпуснати по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.09.2019 г.

Планираните дейности от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД са насочени към:
1)Извършване на предпроектни проучвания, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за доизграждане на кейовата стена на 33 к.м. и удължаване на съществуващото коловозно развитие (изграждане на ж.п. връзка) на пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“ във връзка с обособяването на площадка за обработка и съхранение на генерални товари на територията на терминала;
2)Извършване на предпроектни проучвания, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за доизграждане на кейовата стена на пристанищен терминал „Бургас Запад“ във връзка с обособяването на площадка за обработка и съхранение на генерални товари и контейнери на територията на терминала.

Планираните дейности от страна на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура“ обхващат възлагане изготвянето на технически проект за рехабилитация на част от коловозното развитие, свързващо пристанище Бургас (терминал „Бургас Изток 2“) с ж.п. гара „Владимир Павлов“.

Инвестиционните намерения на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ напълно съответстват на заложеното в стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, за попълването на липсващите трансгранични връзки и за премахването на тесните места на мрежата. Реализацията на проекта ще допринесе за развитие на инфраструктурата за директен наземен достъп до пристанището, като по този начин ще се постигне улесняване при превоза на товари между пристанището и вътрешността на страната, както и интегриране между морския и железопътния транспорт.

 

You cannot copy content of this page

bg_BG