BG V Съфинансирано от Европейския съюз_POS

На 04.10.2021 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2020/2441583 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие. Проучвания за развитието на основната инфраструктура на пристанище Бургас – 2020-BG-TMC-0014-S”. Проектът е с обща индикативна стойност EUR 1 172 000, като до 85 % от тази сума или EUR 996 200 се отпускат по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на Основната мрежа и от други участъци от Основната мрежа“. Останалата част от инвестицията ще бъде финансирана със собствени средства на дружеството.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е до края на м. юни 2024 г.

Планираните дейности от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД са насочени към:

 • Извършване на предпроектни проучвания, екологичен анализ, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за изграждане на нов пирс на корабно място № 20А на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ във връзка с реконструкцията и модернизацията на площадката за обработка на наливни товари;
 • Извършване на предпроектни проучвания, екологичен анализ, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за изграждане на нова кейова стена и заскалявка на пристанищен терминал „Бургас Запад“ във връзка с обособяването на ново корабно място (корабно място № 29) и площадка за обработка и съхранение на генерални и насипни товари.

Проектът цели подобряване на пристанищната инфраструктура в пристанище Бургас (терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад), създавайки по-модерна и безопасна работна среда и благоприятен инвестиционен климат за икономическо развитие на регион Бургас. Достъпът до пристанището по море също ще бъде улеснен.

Инвестиционните намерения на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД напълно съответстват на заложеното в стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, за попълването на липсващите трансгранични връзки и за премахването на тесните места на мрежата.

* * * * *

Заключителна среща на проект с европейско финансиране

На 27.09.2019 г. се проведе заключителна среща по проект  “От Изток към Запад. Достъп до коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки”, на която бяха представени целите и постигнатите резултати от проекта.  На срещата присъстваха представители на държавната администрация -  Изпълнителна агенция “Морска администрация”,  Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, Национална компания “Железопътна инфраструктура”, както и представители на различни медии. Проектът беше приключен успешно, в рамките на предвидените срокове, съгласно подписаното Грантово споразумение.

 

* * * * *

Специализацията на пристанищните терминали, модернизацията на товаро-разтоварната техника и усъвършенстването на организацията на работните процеси е основен приоритет на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и е от първостепенно значение за успешната експлоатация, осигуряването на качествени пристанищни услуги и повишаването на конкурентноспособността на Дружеството.

С цел изпълнението на поставените приоритети за развитие и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД започна изпълнението на амбициозна инвестиционна програма, като за срока на концесията размерът на планираните инвестиции надхвърля 132 милиона евро. За преобразяването на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2” и пристанищен терминал „Бургас Запад“ в модерни, многофункционални терминали за обработка и съхранение на различни видове товари: генерални, насипни, наливни и контейнери, от 2012г. до 2017г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД извърши инвестиции на стойност около 70 млн. евро.

Основните проекти, които бяха реализирани през този период, са:

 • Рехабилитация и модернизация на площадката за обработка и съхранение на генерални товари в тила на корабни места 17 и 18 (пристанищен терминал „Бургас Изток 2“). Проектът беше завършен през октомври 2013 г., като стойността на вложените средства надхвърли 2,6 млн. евро. Беше закупено допълнително оборудване за обработка на генерални товари – тежкотоварни мобилни кранове с висока товароподемност. Бяха извършени и дейности по ремонт и рехабилитация на съществуващата пристанищна инфраструктура.
 • Изграждане на специализирано съоръжение за обработка на втечнени въглеводородни газове /LPG/ с норма на разтоварване от танкери 1 500 тона (3 000 куб. м.)/24 часа. Съоръжението е пуснато в експлоатация в края на 2014 г. като допълнение на съществуващия Буферен склад за течни товари, находящ се територията на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. Общата стойност на инвестициите е над 4 милиона евро.
 • През май 2017 г. пуснахме в експлоатация новите Технологични пристанищни съоръжения и склад за разтоварване и съхранение на меден концентрат. Проектът е разработен съвместно с наш основен клиент и позволява директното разтоварване на меден концентрат от кораби в складовото съоръжение чрез нов портален хидравличен, както и последващо натоварване на ж.п. вагони за транспортиране. Общият капацитет за съхранение е 65 000 тона меден концентрат. Целевият капацитет за работа е 9000 тона за 24 часа. Общата стойност на инвестицията е приблизително 15 милиона евро.
 • Изграждане на модерен, високотехнологичен силозен комплекс за обработка на зърнени товари в тила на 32-ро корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. Съоръжението се състои от 5 броя силози с общ капацитет 75 000 тона зърно, които в комбинация с модернo ж.п. разтоварище и авторазтоварище предоставят на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД възможност за обработка на зърнени товари при спазване на всички приложими европейски норми и директиви. Фирмата – производител на по-голямата част от оборудването, е водещата американска компания GSI International. След пускането на съоръжението в експлоатация в края на 2014 г., на територията на двата терминала вече е възможно обработването на над 1 200 000 тона зърно годишно. Новият силозен комплекс позволява обработката на зърнени товари на кораби от типа „Панамакс“ предвид дълбочината на 32-ро корабно място. Общата стойност на проекта е над 4 милиона евро.
 • Изграждане на мултифункционално преместваемо съоръжение за съхранение на концентрати в тила на 20-то корабно място на терминал „Бургас Изток 2“. Съоръжението е с капацитет 200 000 тона насипни товари годишно и норма на натоварване 7 000 тона/24 часа.
 • Друг напълно нов терминал, построен през 2017 г., е Специализираният терминал за обработка и съхранение на сярна киселина. Общият капацитет за съхранение е 50 000 тона сярна киселина. Тя осигурява напълно автоматизирано директно разтоварване от ж.п. цистерни в резервоари за съхранение и натоварване на плавателни съдове при скорост на товарене от 1000 тона / час. Общата стойност на инвестицията е над 10 милиона евро.
 • Рехабилитацията на съществуващите пристанищни площи на терминал „Бургас Запад“ и „Бургас Изток – 2“. Значителна част от складовите полета на терминал „Бургас Запад“ бяха изцяло рехабилитирани. Бяха положени и нови настилки, съществуващите закрити складове бяха ремонтирани и модернизирани.
 • Закупуване на пристанищно оборудване за обработка на насипни товари -челни товарачи, мобилни пристанищни кранове и др.
 • Закупуване на специализирана техника за обработка на контейнери, включително и два 100-тонни мобилни крана, пристанищни влекачи, риичстакери и др.

През следващите няколко години на територията на двата терминала е предвидено изграждането и на други, изцяло нови съоръжения:

 • В момента се извършва рехабилитация на буферното хранилище за течни горива. Общият му капацитет е 5000 кубически метра, а неговата модернизация има за цел да осигури по-високи експлоатационни характеристики и да даде възможност за рециркулация на дизелово гориво между резервоарите.
 • В процес на разработка е специализиран Ро-Ро Терминал, състоящ се от 3 нови кейови места с обща дължина 120 м и напълно рехабилитирана складова площ от 100 000 кв.м. , в тил. Новият кей ще позволява страничени средиземноморски стил на приставане на кораби с дължина до 220 метра и дълбочина 14,3 м. Общата стойност на инвестицията е приблизително 15 милиона евро.

Предвид заложената амбициозна инвестиционна програма, през следващите години, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД ще продължи изпълнението на дейностите по модернизация и рехабилитация на пристанищните комплекси.

Ще бъдат извършени инвестиции в изграждането на нови складови площи, допълнителни железопътни коловози, полагането на нова пътна настилка и дренажна система, също както и в закупуването на ново, високотехнологично оборудване, което ще допринесе за повишаването на конкурентните предимства на двата терминала чрез увеличаване на производителността при обработката на товарите на кея и в тила (складовете), намаляването на времето за обработка на товарите, престоят на корабите, автомобилите/камионите и ж.п. вагоните в пристанището и съответно намаляване на логистичните разходи на товародателите.

* * * * *

ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

На 12.10.2017 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA), съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2016/1367230 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки – 2016-BG-TMC-0083-S”. Проектът е с обща индикативна стойност EUR 2 670 000, като до 85 % от тази сума или EUR 2 269 500 ще бъдат отпуснати по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“.
Срокът за изпълнение на проекта е до 30.09.2019 г.
Планираните дейности от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД са насочени към:

  Извършване на предпроектни проучвания, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за доизграждане на кейовата стена на 33 к.м. и удължаване на съществуващото коловозно развитие (изграждане на ж.п. връзка) на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ във връзка с обособяването на площадка за обработка и съхранение на генерални товари на територията на терминала;
  Извършване на предпроектни проучвания, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за доизграждане на кейовата стена на пристанищен терминал „Бургас Запад“ във връзка с обособяването на площадка за обработка и съхранение на генерални товари и контейнери на територията на терминала.

Планираните дейности от страна на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура“ обхващат възлагане изготвянето на технически проект за рехабилитация на част от коловозното развитие, свързващо пристанище Бургас (терминал „Бургас Изток 2“) с ж.п. гара „Владимир Павлов“.
Инвестиционните намерения на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ напълно съответстват на заложеното в стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, за попълването на липсващите трансгранични връзки и за премахването на тесните места на мрежата. Реализацията на проекта ще допринесе за развитие на инфраструктурата за директен наземен достъп до пристанището, като по този начин ще се постигне улесняване при превоза на товари между пристанището и вътрешността на страната, както и интегриране между морския и железопътния транспорт.