BG Съфинансирано от Европейския съюз_POS

Проект Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие: Старт на предпроектните проучвания 

Стартираха предпроектните проучвания за изграждане на нова пристанищна инфраструктура на терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад“

На 28.03.2022 г. между „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и „Булгеоинвест“ ЕООД бяха подписани договори за „Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции:

 •  Обособена позиция 1: Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията към 20А корабно място – пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 77 865,20 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Булгеоинвест“ ЕООД е 47 календарни дни.
 • Обособена позиция 2: Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията на 29-то корабно място – пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 130 225,40 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Булгеоинвест“ ЕООД е 58 календарни дни.

На 29.03.2022 г. между „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и „Гео 2000“ ООД бяха подписани договори за „Геодезическо заснемане на прилежаща територия към 20А корабно място – пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и 29-то корабно място – пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: „Геодезическо заснемане на прилежаща територия към 20А корабно място – пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 15 100,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 6 календарни дни.
 • Обособена позиция 2: „Геодезическо заснемане на прилежаща територия на 29-то корабно място – пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 20 000,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 4 календарни дни.

На същата дата „БМФ Порт Бургас“ ЕАД възложи на „Гео 2000“ ООД и изпълнението на договори за „Картографиране на източниците на енергия, водоснабдяване и комуникации на 20А корабно място – пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и 29-то корабно място – пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по следните две обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: „Картографиране на източниците на енергия, водоснабдяване и комуникации на 20А корабно място – пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 15 100,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 6 календарни дни.
 • Обособена позиция 2: „Картографиране на източниците на енергия, водоснабдяване и комуникации на 29-то корабно място – пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 20 000,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 6 календарни дни.

„Гео 2000“ ООД беше избран за изпълнител и на договорите за „Хидрографски измервания в акваторията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: „Хидрографски измервания в прилежаща акватория към 20А корабно място – пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 15 100,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 4 календарни дни.
 • Обособена позиция 2: „Хидрографски измервания в прилежаща акватория към 29-то корабно място – пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 20 000,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 4 календарни дни.

Договорите с изпълнителя бяха сключени на 29.03.2022 г.

На 29.03.2022 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД възложи на „Табов инженеринг“ ООД изпълнението на договори за „Обследване на морско дъно в акваторията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: „Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 20А корабно място – пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Общата стойност на възложената услуга е 34 000,00 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 45 календарни дни.
 • Обособена позиция 2: „Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 29-то корабно място – пристанищен терминал „Бургас Запад“. Общата стойност на възложената услуга е 74 000,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение е 45 календарни дни.

Поканите за участие в процедурите за избор на изпълнител за възлагане на услугите бяха публикувани в „Профил на купувача“ на електронната страница на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД на 01 декември 2021 г.

Предпроектните проучвания са част от проект „Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие. Проучвания за развитието на основната инфраструктура на пристанище Бургас – 2020-BG-TMC-0014-S” на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Проектът се осъществява със съ-финансиране по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на Основната мрежа и от други участъци от Основната мрежа“ като общата му индикативна стойност е EUR 1 172 000.

Предпроектните проучвания следва да приключат в рамките на определения в Грантовото споразумение срок, а именно до 30 май 2022 г.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по проекта от страна на Дружеството е 30 юни 2024 г.

 * * * * *

CINEA подписа грантово споразумение с БМФ Порт Бургас ЕАД

На 04.10.2021 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2020/2441583 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие. Проучвания за развитието на основната инфраструктура на пристанище Бургас – 2020-BG-TMC-0014-S”. Проектът е с обща индикативна стойност EUR 1 172 000, като до 85 % от тази сума или EUR 996 200 се отпускат по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на Основната мрежа и от други участъци от Основната мрежа“. Останалата част от инвестицията ще бъде финансирана със собствени средства на дружеството.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е до края на м. юни 2024 г.

Планираните дейности от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД са насочени към:

 • Извършване на предпроектни проучвания, екологичен анализ, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за изграждане на нов пирс на корабно място № 20А на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ във връзка с реконструкцията и модернизацията на площадката за обработка на наливни товари;
 • Извършване на предпроектни проучвания, екологичен анализ, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за изграждане на нова кейова стена и заскалявка на пристанищен терминал „Бургас Запад“ във връзка с обособяването на ново корабно място (корабно място № 29) и площадка за обработка и съхранение на генерални и насипни товари.

Проектът цели подобряване на пристанищната инфраструктура в пристанище Бургас (терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад), създавайки по-модерна и безопасна работна среда и благоприятен инвестиционен климат за икономическо развитие на регион Бургас. Достъпът до пристанището по море също ще бъде улеснен.

Инвестиционните намерения на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД напълно съответстват на заложеното в стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, за попълването на липсващите трансгранични връзки и за премахването на тесните места на мрежата.

* * * * *

Проект “От Изток на Запад” приключи успешно

На 27.09.2019 г. се проведе заключителна среща по проект  “От Изток към Запад. Достъп до коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки”, на която бяха представени целите и постигнатите резултати от проекта.  На срещата присъстваха представители на държавната администрация -  Изпълнителна агенция “Морска администрация”,  Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, Национална компания “Железопътна инфраструктура”, както и представители на различни медии. Проектът беше приключен успешно, в рамките на предвидените срокове, съгласно подписаното Грантово споразумение.

 * * * * *

ЕС отпуска средства за проект “От Изток на Запад”

На 12.10.2017 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA), съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2016/1367230 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки – 2016-BG-TMC-0083-S”. Проектът е с обща индикативна стойност EUR 2 670 000, като до 85 % от тази сума или EUR 2 269 500 ще бъдат отпуснати по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“.
Срокът за изпълнение на проекта е до 30.09.2019 г.
Планираните дейности от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД са насочени към:

  Извършване на предпроектни проучвания, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за доизграждане на кейовата стена на 33 к.м. и удължаване на съществуващото коловозно развитие (изграждане на ж.п. връзка) на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ във връзка с обособяването на площадка за обработка и съхранение на генерални товари на територията на терминала;
  Извършване на предпроектни проучвания, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за доизграждане на кейовата стена на пристанищен терминал „Бургас Запад“ във връзка с обособяването на площадка за обработка и съхранение на генерални товари и контейнери на територията на терминала.

Планираните дейности от страна на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура“ обхващат възлагане изготвянето на технически проект за рехабилитация на част от коловозното развитие, свързващо пристанище Бургас (терминал „Бургас Изток 2“) с ж.п. гара „Владимир Павлов“.
Инвестиционните намерения на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ напълно съответстват на заложеното в стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, за попълването на липсващите трансгранични връзки и за премахването на тесните места на мрежата. Реализацията на проекта ще допринесе за развитие на инфраструктурата за директен наземен достъп до пристанището, като по този начин ще се постигне улесняване при превоза на товари между пристанището и вътрешността на страната, както и интегриране между морския и железопътния транспорт.

* * * * *

Специализацията на пристанищните терминали, модернизацията на товаро-разтоварната техника и усъвършенстването на организацията на работните процеси е основен приоритет на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и е от първостепенно значение за успешната експлоатация, осигуряването на качествени пристанищни услуги и повишаването на конкурентноспособността на Дружеството.

С цел изпълнението на поставените приоритети за развитие и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД започна изпълнението на амбициозна инвестиционна програма. За преобразяването на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2” и пристанищен терминал „Бургас Запад“ в модерни, многофункционални терминали за обработка и съхранение на различни видове товари: генерални, насипни, наливни и контейнери, от 2012г. до 2021г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД извърши инвестиции на стойност около 159 млн. евро.

Основните проекти, които бяха реализирани през този период, са:

 • Рехабилитация и модернизация на площадката за обработка и съхранение на генерални товари в тила на корабни места 17 и 18 (пристанищен терминал „Бургас Изток 2“). Проектът беше завършен през октомври 2013 г., като стойността на вложените средства надхвърли 2,6 млн. евро. Беше закупено допълнително оборудване за обработка на генерални товари – тежкотоварни мобилни кранове с висока товароподемност. Бяха извършени и дейности по ремонт и рехабилитация на съществуващата пристанищна инфраструктура.
 • Изграждане на специализирано съоръжение за обработка на втечнени въглеводородни газове /LPG/ с норма на разтоварване от танкери 1 500 тона (3 000 куб. м.)/24 часа. Съоръжението е пуснато в експлоатация в края на 2014 г. като допълнение на съществуващия Буферен склад за течни товари, находящ се територията на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. Общата стойност на инвестициите е над 4 милиона евро.
 • През май 2017 г. пуснахме в експлоатация новите Технологични пристанищни съоръжения и склад за разтоварване и съхранение на меден концентрат. Проектът е разработен съвместно с наш основен клиент и позволява директното разтоварване на меден концентрат от кораби в складовото съоръжение чрез нов портален хидравличен, както и последващо натоварване на ж.п. вагони за транспортиране. Общият капацитет за съхранение е 65 000 тона меден концентрат. Целевият капацитет за работа е 9000 тона за 24 часа. Общата стойност на инвестицията е приблизително 15 милиона евро.
 • Изграждане на модерен, високотехнологичен силозен комплекс за обработка на зърнени товари в тила на 32-ро корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. Съоръжението се състои от 5 броя силози с общ капацитет 75 000 тона зърно, които в комбинация с модернo ж.п. разтоварище и авторазтоварище предоставят на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД възможност за обработка на зърнени товари при спазване на всички приложими европейски норми и директиви. След пускането на съоръжението в експлоатация в края на 2014 г., на територията на двата терминала вече е възможно обработването на над 1 200 000 тона зърно годишно. Новият силозен комплекс позволява обработката на зърнени товари на кораби от типа „Панамакс“ предвид дълбочината на 32-ро корабно място. Общата стойност на проекта е над 4 милиона евро.
 • Изграждане на мултифункционално преместваемо съоръжение за съхранение на концентрати в тила на 20-то корабно място на терминал „Бургас Изток 2“. Съоръжението е с капацитет 200 000 тона насипни товари годишно и норма на натоварване 7 000 тона/24 часа.
 • Друго напълно ново съоръжение, построено през 2017 г., е Специализираният комплекс за обработка и съхранение на сярна киселина. Общият капацитет за съхранение е 50 000 тона сярна киселина. Тя осигурява напълно автоматизирано директно разтоварване от ж.п. цистерни в резервоари за съхранение и натоварване на плавателни съдове при скорост на товарене от 1000 тона / час. Общата стойност на инвестицията е над 10 милиона евро.
 • Рехабилитацията на съществуващите пристанищни площи на терминал „Бургас Запад“ и „Бургас Изток – 2“. Значителна част от складовите полета на терминал „Бургас Запад“ бяха изцяло рехабилитирани. Бяха положени и нови настилки, съществуващите закрити складове бяха ремонтирани и модернизирани.
 • Закупуване на пристанищно оборудване за обработка на насипни товари -челни товарачи, мобилни пристанищни кранове и др.
 • Закупуване на специализирана техника за обработка на контейнери, включително и два 100-тонни мобилни крана, пристанищни влекачи, риичстакери и др.

Предвид заложената амбициозна инвестиционна програма, през следващите години, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД ще продължи изпълнението на дейностите по модернизация и рехабилитация на пристанищните комплекси. Ще бъдат извършени инвестиции в изграждането на нови складови площи, допълнителни железопътни коловози, полагането на нова пътна настилка и дренажна система, също както и в закупуването на ново, високотехнологично оборудване, което ще допринесе за повишаването на конкурентните предимства на двата терминала чрез увеличаване на производителността при обработката на товарите на кея и в тила (складовете), намаляването на времето за обработка на товарите, престоят на корабите, автомобилите/камионите и ж.п. вагоните в пристанището и съответно намаляване на логистичните разходи на товародателите.