ЦПО към “БМФ Порт Бургас” АД има дългогодишен опит и наложени традиции, свързани с професионалното образование и обучение. В днешния динамично променящ се пазар на труда именно професионалното образование е стъпка към професионална реализация. Целта на ЦПО към “БМФ Порт Бургас” е да подобри заетостта, да подпомогне професионалната кариера и индвидуалното развитие на всеки един курсист.

Основният предмет на дейност на ЦПО към „БМФ ПОРТ БУРГАС” АД с лицензия № 2013121084 е извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съотвествие с чл 49а, ал. 1 от ЗПОО по следните професии и специалности:

 

1. Професия ‘Монтьор на подемно-транспортна техника’:

1.1. Специалност ‘Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства’, втора степен на професионална квалификация
1.1.1. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, І степен над 16 т./Автокран над 16 тона/ (повече информация)

1.1.2. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, ІІ степен до 16 т. /Автокран до 16 тона/ пълна и съкратена програма (повече информация)

1.1.3. Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит- ІІ ст. до 32 т. (повече информация)

1.1.4. Машинист на подвижна работна площадка /Автомобилни подемници и вишки / (повече информация)

1.1.5. Вилков повдигач 3.5 т. (повече информация)

1.1.6. Вилков повдигач до 10 т. (повече информация)

1.1.7. Вилков повдигач до 20 т. (повече информация)

1.1.8. Вилков повдигач контейнерен (повече информация)

1.1.9. Водач на челен кофъчен товарач (повече информация)

1.1.10. Водач на терминален влекач ТА 30 (повече информация)

1.2. Специалност ‘Подемно-транспортна техника с електрозадвижване’, втора степен на професионална квалификация
1.2.1. Машинист на мост. и козл. кранове- ІІ ст. до 40 т.- пълна програма и съкратена програма (повече информация)

1.3. Специалност ‘Пристанищна механизация’, втора степен на професионална квалификация
1.3.1 Машинист на портален кран ІІ степен до 40 т.- пълна програма и съкратена програма (повече информация)

1.3.2 Машинист на портален кран- І ст. над 40 т.- съкратена програма (повече информация)

2. Професия ‚Заварчик‘ (повече информация)

2.1. Специалност Заваряване, първа степен на професионална квалификация

3. Професия ‚Шлосер‘ (повече информация)

3.1. Специалност Шлосерство, първа степен на професионална квалификация

4. Професия ‘Монтьор на транспортна техника’ (повече информация)

4.1. Специалност Автотранспортна техника, втора степен на професионална квалификация

5. Професия ‘Техник по железопътна техника’ (повече информация)

5.1. Специалност Локомотиви и вагони, трета степен на професионална квалификация

 

Материалната база на центъра е напълно обновена. Учебните зали по теория разполагат с интерактивни дъски и компютри. Практиката се провежда в учебните работилници на предприятието, снабдени с модерно оборудване.

Обучаващият персонал по теория на професията се състои от хоноровани преподаватели /лектори/ с висше образование, като правило настоящи и бивши служители на пристанището – инженери-механици, инженери-електромеханици, икономисти, капитани на кораби, консултанти по опасни товари, машинни-инженери, магистри по електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта, заварчици, шлосери, притежаващи специалност, отговаряща на изискванията за обучение по съответната професия.

Обучаващият персонал по практика на професията се състои от хоноровани преподаватели /инструктори/ с висше, полувисше /колежанско/ и средно специално образование, като правило настоящи и бивши служители на пристанището, притежаващи специалност, отговаряща на изискванията за обучение по съответната професия.

Очакваме Ви:

T: 056/ 858 282
@: cpo@navbul-portburgas.com