Съдържание

Политика на “БМФ Порт Бургас” ЕАД
Защита на личните данни
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел II. Информация за пристигащите кораби
Раздел III. Обработка на товарите.
Раздел IV. Поредност и Корабни товарно-разтоварни норми
Раздел V. Сталийно време
Раздел VI. Услуги на корабите,посещаващи Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД
Раздел VII. Укрепване и разкрепване на товари.
Раздел VIII. Изисквания към транспортни средства
Раздел ІХ. Общи разпореждани и тълкувания

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Политика за нулева толерантност към употребата на алкохол и/или упойващи вещества на територията на „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Инструкция за БЗР на територията на БМФ Порт Бургас
Инструкция за безопасно движение и дейност на МПС на територията на БМФ Порт Бургас
Инструкция по опазване на околната среда
Правилник за организация и ръководство на контролно-пропусквателния режим и вътрешен ред в БМФ Порт Бургас
ЗАЯВКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯТА НА “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ
Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария съгласно изискванията на чл.116д, ал.1 от ЗООС

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обичаи на Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД са съвкупност от правила, нормативи и трайно установени практики, приложими в него. Тези Обичаи уреждат също така условията, реда и нормите за обработка на посещаващите го кораби, както и възникналите във връзка с това взаимоотношения между пристанището и неговите клиенти в случаите:

   а/ при договореност за прилагането им;
   б/ когато международен или национален нормативен акт препраща към техните разпоредби;
   в/ при наличие на условия в договора за морски превоз противоречащи на настоящите правила, взаимоотношенията се уреждат съгласно Обичаите на Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД;
   г/ при липса на уговорка в договора за морски превоз за приложението им.

2.1 Обичаите се отнасят за Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

2.2 “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД извършва пристанищни дейности и услуги в качеството си на
Пристанищен Оператор, съгласно “Свидетелство за Експлоатационна Годност” №256/17.11.2011
г., издадено от Изпълнителна Агенция “Пристанищна Администрация” в Министерството на
Транспорта и Съобшенията на Република България.

↑ горе

Раздел II. Информация за пристигащите кораби

3.1 Капитанът на кораба уведомява Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД чрез корабния агент със седемдневно и петдневно предварително известие и с окончателно тридневно известие за посещението си в порта, но не по-късно от 24 ч. преди пристигането.

3.2 В случаите, когато времето за преход на кораба до пристанището е по-малко от 24 ч., известието по предходната алинея е тридневно с последващо уточняване най-много един час след отплаване на кораба от отправното пристанище.

3.3.1 В окончателното известие капитанът съобщава:

1. име на кораба, позивни, ИМО номер, знаме, MMSI;
2. очакваното време на пристигане на кораба;
3. максималното газене на кораба при пристигане и отплаване;
4. най-голямата дължина и широчина на кораба;
5. бруто тонажа (GT) и дедуейта (DWT) на кораба;
6. товарен план и инструкция за товарене / разтоварване по хамбари
7. наличие на подрулващо устройство;
8. техническо състояние на машината, корпуса и оборудването;
9. вида, броя, товароподемността, разположението и излета извън борда на товароподемните съоръжения;
10. разположение, вид и товароносимост на рампата (при ро-ро кораби);
11. пълна информация за наличието на товарни документи;
12. броя и размера на товарните помещения и техните люкове;
13. вида и количеството на товара, включително наличие на товар на палубата;
14. обща информация за кораба и товара, възможности за нормална обработка, наличие на опасен товар, за течни товари – пламна температура;
15. сведения за тежките и извънгабаритни товари или особени физико- химични свойства на товарите;
16. потребности от гориво, вода и друго снабдяване и услуги;
17. име, седалище и адрес за кореспонденция на корабопритежателя и на оператора на кораба;
18. данни за спедитора и получателите на товара, ако са известни;
19. наличие на „инерт-газ“ система и годност за експлоатация;
20. необходимост от миене със суров нефт и сдаване на утайки.

3.3.2 При необходимост капитанът включва в окончателното известие:

     1. искане за постелъчен материал, резервен амбалаж или други необходими за товаренето и разтоварването материали;
     2. документация за евентуално обезпаразитяване (фумигация) на превозвания товар, вид на третиращите вещества (фумигантите) и срок на разпадане.
     4. Капитанът на кораба е длъжен да уведоми Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД чрез своя корабен агент за всички събития по пътя, които могат да предизвикат закъснение на кораба.
     5. “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД потвърждава приемането на информацията и съобщава на капитана чрез неговия агент условията за въвеждането на кораба в пристанището, кея за швартоване и обработка на кораба или котвената стоянка за изчакване на ред, както и за предполагаемата дата за поставяне на кораба под обработка.
     6.1 След пристигане в пристанището, независимо дали корабът е поставен на кей или котва, капитанът чрез своя агент подава до Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД известие за готовност на кораба за обработка (NOR). Готовността на кораба за обработка включва готовност на товарните помещения за приемане на товара, за работа на корабните товарни средства, за отваряне на товарните люкове, за осветление на товарните палуби и помещения и готовност на екипажа за приемане и предаване на товара.
     6.2 Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД приема известието независимо от времето, в което ще започне обработката на кораба.
     7. Корабът се счита за пристигнал и заел реда си за обработка от часа, обявен от капитана на кораба в известието за готовност. Този час не може да предхожда часа на връчване на известието.

↑ горе

Раздел III. Обработка на товарите.

8. Приемането, обработката, укрепването, разкрепването, съхранението, транспорта и експедицията на товарите се извършват по силата на сключен договор за пристанищни услуги между Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД и клиента. При липса на такъв договор се прилагат действащите цени и условия съгласно “Условия и цени на услугите на Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС “ЕАД”.

9.1 Корабите се въвеждат в пристанището за обработка и се поставят под обработка по реда на тяхното пристигане, освен ако не е уговорено друго между Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД и клиента.

9.2 По искане на капитана при опасност от разваляне на товара или загуба на качествата му след заключение на съответните компетентни органи, Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД приема кораба, без да спазва реда по предходната алинея.

10.1 Преди началото на товарните операции представители на капитана и на Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД извършват оглед на товарните помещения, на товара в тях, на корабните устройства и механизми, участващи в обработката, за да определят състоянието им по външни белези.

10.2 Подреждането на товарите в товарните помещения и на палубата се извършва от Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД, под непосредственото оперативно ръководство на негов отговорен служител, според товарния план и в съответствие с изискванията и под контрола на капитана на кораба.

10.3 Капитанът на кораба е отговорен за правилното разпределение на товара в товарните помещения, подреждането, укрепването и сепарирането на товара. Разходите при неправилно
натоварване са за сметка на превозвача или Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД, ако последният не е изпълнил указанията на капитана на кораба.

10.4 Капитанът е длъжен да обезпечи достатъчна устойчивост и оптимален диферент на кораба, надеждна защита на корабните палубни съоръжения (трапове, вентилаторни, отдушници, капаци на люкове и др.) през цялото време на обработка на кораба, както и непрекъснатото приемане или предаване на товара, освен ако не е уговорено друго.

10.5 Капитаните на корабите товарещи опасни товари, зърнени храни насипно, палубен дървен материал, други палубни товари, живи животни и в другите случаи, когато изискванията за
безопасност налагат това, са длъжни преди започване на товаренето да представят на Директора на Морската Администрация (Капитана на пристанището), чрез своя агент подробен товарен план за утвържадаване. Товарният план трябва ясно да доказва изпълнението на изискванията за безопасен превоз по море.
Пристанището не започва товаренето в случаите, когато такъв товарен план не е представен на неговите упълномощени служители.

11. Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД информира своевременно (но в срок не по-малко от четири часа) капитана за всяко предстоящо притегляне на кораба по кея, преместване на друг кей, за началото или края на товарните и спомагателните операции или за други обстоятелства, свързани с обработката на кораба.

12. Ако не е уговорено друго, корабът приема или предава товара непрекъснато, като предоставя безвъзмездно електроенергия, осветление, въздух под налягане, пара, товарни лебедки и кранове, инструменти и другите приспособления, необходими за обезпечаване обработването на товара и безопасността на заетите работници, освен ако не е уговорено друго. Престоите на пристанищната механизация и работници поради неизправни корабни товарни средства, електроенергия, осветление, липса на пара, намаляване интензивността на работата по причина на лоша или необходимост от специална сепарация на товара са за сметка на кораба.

13. Ако не е уговорено друго, корабният екипаж отваря и затваря люковете на корабните товарни помещения. При преустановяване на обработката люковете се затварят и отварят от корабния екипаж, а при използване на пристанищна механизация е за сметка на кораба (превозвача).

14. Корабът освобождава кея не по-късно от четири часа след завършване на обработката му. За заемане място на кея по искане или по вина на кораба и/или клиента за повече от четири часа преди започване, по време и след приключване на товаро-разтоварните работи се заплаща допълнително от виновната страна по EUR 600 (шестстотин евро) на започнат час.

↑ горе

Раздел IV. Поредност и Корабни товарно-разтоварни норми

15. Корабите се поставят под обработка по реда на тяхното пристигане.

16.1. Линеен кораб, обработката на който не е регламентирана в специален нормативен акт или спогодба, се поставя на мястото на първия кораб, освободил корабното място, като прережда чакащите за обработка други кораби.

16.2. Предимство по горната алинея има и линеен кораб, който за конкретен превоз не е регламентиран като такъв, както и кораб със и за лесноразваляеми товари от растителен и
животински произход и животни.

16.3 Кораб, на който предстои товарене, непосредствено след разтоварването му, се према за товарене след завършване на разтоварването му.

17.1. Товарно-разтоварните норми за обработка на корабите се определят по реда, посочен в
Приложение №1 към обичаите. Същите могат да бъдат занижени или завишени по договореност.

17.2. При промяна в технологията на обработката на товарите, необичайни свойства или качества на товара, и др. причини, изхождащи от условията на работа, Изпълнителния директор на Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД променя някои от товарно-разтоварните норми, посочени към “обичаите”.

18.1 Обработката на корабите се разчита по претоварни /товарно-разтоварни/ норми, които са посочени в Приложение №1 според вида на товара, начина на обработка и др.

18.2 При обработка на кораб на рейд, корабните товарно-разтоварни норми се договарят.

19. Всеки товар, неупоменат в Приложение №1, се договаря.

20.1. При неизвестяване, закъсняло или неточно известие /3-дневното и 24-часовото/, пристигането на кораба се отчита с 24 часа по-късно от действителното.

20.2. В случай, че кораб закъснее с пристигането си от съобщения срок, всички свързани с това закъснение разходи и щети за товарите му, както и престоите на транспортните средства, механизация и работна сила, са за сметка на виновната страна.

21.1. Едно преместване на кораба при товаренето и едно преместване при разтоварването, с изключение на танкерите, обработвани на неспециализиран кей, е за сметка на кораба. С времето за това преместване се удължава сталийното време. При неплащане от страна на кораба, преместването на кораба е за сметка на клиента.

21.2. Всяко друго преместване на кораба се извършва за сметка на страната, която го е поискала.

21.3. Притегляне на кораба на кея при товарене и разтоварване не се смята за преместване.

↑ горе

Раздел V. Сталийно време

22. Сталийното време на кораб се изчислява въз основа на:

   а/ вид и количество на товара;
   б/ корабната/люкова норма за съответния вид/опаковка на товара.
   в/ броя на предоставените за обработка люкове, когато нормата е люкоденонощна.
 • Забележка: Сталийното време на кораб, на който количеството на товара в един от хамбарите му е 3 и повече пъти по-голямо от количеството на товара в някои от другите му хамбари, се изчислява въз основа на количеството на товара в този хамбар на базата на един люк.

23.1 Сталийното време за всеки кораб започва да тече от датата и часа на приемането на нотиса от пристанището, както следва:

   а/ от 14:00 часа, ако посоченият час на готовност по известието е до 12:00 часа и самото известие е връчено на пристанището най-късно до 12:00 часа на същия ден;
   б/ от 08:00 часа на следващия ден, ако посоченият час на готовност по известието е след 12:00 часа или самото известие е връчено на или след 12:00 часа;
   в/ от момента на действителното начало на обработката, ако тя е започнала по-рано.

23.2 При невръчен и неприет нотис от пристанището, началото на сталийното време се счита от момента на началото на обработката на кораба.

23.3 Кораб, който не е готов с товара, губи своя ред съгласно пристигането му и сталийното време започва да тече от фактическото започване на обработката, без да се има предвид датата и часа на връчения нотис за готовност.

24. За кораб, който след разтоварване започва товарене в същото пристанище, сталийното време се изчислява и отчита поотделно за двете операции /разтоварване и товарене/.

25. В случай на изменение на товарния план в процеса на обработката на кораба, сталийното време се преизчислява по окончателния товарен план.

26. Началото на сталийното време на кораб, на който каргоплана за товарене или разтоварване е предоставен на пристанището по-късно от известието за готовност, се отсрочва с времето на закъснението.

27. Времето от 06:00 часа в събота и в предпразничен ден до 08:00 часа в понеделник и следпразничен ден, не се смята за сталийно време, ако през това време не е работено.

28.1. Сталийното време на кораба се удължава:

   а/ когато товаренето – разтоварването не започва или прекъсва, поради непреодолима сила или атмосферни условия, застрашаващи товара или правилността или безопасността на товаренето – разтоварването – с времето на прекъсване на обработката по тези причини;
   б/ при прекъсване на електрическия ток на кораба повече от 15 минути, ако прекъсването не е по вина на пристанището – с времето на прекъсване;
   в/ при престой, поради неизправност на корабните претоварни съоръжения, когато претоварните операции се извършват с тях, ако неизправността не е причинена от пристанището – с времето на прекъсване;
   г/ при преместване на кораба, когато това не е станало по искане на пристанището-с времето на прекъсване;
   д/ при прекъсване обработката на кораба, поради липса на товар в пристанището или липса на транспортни средства при директна обработка на вносен товар – с времето на прекъсване, а при недостатъчен приток на товар или транспортни средства, вследствие на което корабочасовите норми на кораба не могат да се изпълняват-с неуплътненото време. Неуплътненото време се пресмята, като произведението от времето на неуплътняването и корабочасовата норма се намали с количеството действително обработен товар, през време на неуплътняването и се раздели на корабочасовата норма. Времето на прекъсване, поради липса на товари или транспортни средства и неуплътненото време се установяват с акт за всеки отделен случай, подписан от представител на пристанището и товародателя, а при отказ или неявяването му, от корабната администрация, или двама свидетели;
   е/ при спиране или забрана обработката на кораба по нареждане на съответните контролни органи или органи на властта и управлението, но не по причина на пристанището – с времето на прекъсване;
   ж/ при спиране на обработката на кораба, оборудван с механизирано /автоматизирано/ закриване, поради несвоевременно отваряне и затваряне на люковете – с времето на прекъсване;
   з/ при преместване на кораба или прекъсване на обработката му за бункероване или друго снабдяване – с действително употребеното време;
   и/ при съставяне на нов каргоплан в процеса на товаренето по вина на товародателя или капитана на кораба, поради преустройството на работата и за подготовка на товарите – с времето на задръжките;
   й/ при липса на дънидж, хартия, сепарационни материали, осветление и др., непозволяващи извършване обработката на кораба – с времето на остраняване на тези причини.
   л/ при всеки непроизводителен престой на кораба по посочените и други причини, станал не по вина на пристанището.

28.2. Всеки непроизводителен престой на кораба по посочените и други причини се отбелязва в сметката за времето /таймшит/. Когато непроизводителния престой по посочените и други причини е по вина на товародателя, това се взема под внимание при разчитането между кораба и товародателя. Осигуряване на товар или достатъчен приток от такъв, а така също на достатъчно транспортни средства се счита в задължение на товародателя, ако не е уговорено друго.

29. Сталийното време се покрива с действително употребеното време в следните случаи:

   а/ по договореност с клиента;
   б/ при обработката на товар в корабни помещения, които в плана на кораба не са посочени като товарни /въглищни бункери, странични коридори, танкове и др./ – за обработеното количество товар;
   в/ при преместване на товар от един хамбар в друг на един и същи кораб или в един и същи хамбар, ако това е наложено не по вина на пристанището – с количеството преместен товар;
   г/ при обработката на кораб, пристигнал с неподредена стока или неотделена по коносаменти, което е предизвикало забавяне на обработката му – за количеството товар в това състояние;
   д/ по време на ефективни стачни действия – за времето до прекратяването им;
   е/ при обработката на опасни товари, животни, плодове и зеленчуци и лесно разваляеми товари (включително течни), товари подлежащи на специални карантинни процедури, мерки и забрани – за обработеното количество товар, предизвикало забавяне на обработката му – за количеството товар в това състояние;
   ж/ при обработка на товари, пристигащи в променено състояние /слегнати, втвърдени, замръзнали или разтопени/ и на товари с температура по висока от 40 °C – за обработеното количество товар;
   з/ при температура на въздуха по-ниска от минус 10 °C, както и при работа в хамбарите на хладилни кораби – за обработеното количество товар при тези условия;
   и/ при натоварен и след това разтоварен от кораба или обратноно, наложено не по вина на пристанището – за обработеното количество товар;
   й/ при обработка на кораби с люкове, чийто размери са по-малки от 20 кв.метра.
   к/ при обработка на голямогабаритни товари с използване на повечe от един кран, включително в комбинация с мобилен или плаващ кран.
   л/ при обработка на разни генерални товари.
   м/ при обработка на товари на палубата-за количеството палубен товар.
   н/ при обработка на военна транспортна техника.
   о/ при обработка на товари със свойства (относително тегло, състояние и др.), рязко отличаващи се от предварително обявените и/или обичайни такива, водещи до промяна в технологията и/или скоростта на обработка.

↑ горе

Раздел VI. Услуги на корабите,посещаващи Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

30. Всички услуги, необходими за нормално пребиваване в пристанищата, изпълнение на морския превозен договор по обработката на товарите, снабдяването с горива, вода, храна и др. контакти и уреждане на взаимоотношения с български стопански, административни и съдебни органи, се осигурява, след сключване договор за агентиране със съответната корабна агенция.

31.1. Корабният агент представлява корабопритежателя и капитана пред пристанищните власти, пред всички органи на властта, учреждения, организации и лица в Република България, във връзка с пристигането, пребиваването и отплаването на кораба, може да сключва от името на корабопритежателя договори за превоз, за застраховка, за обработка на товари, да издава и подписва коносаменти, да предава товари на легитимираните им собственици, да инкасира вземания на корабособственика, да изплаща суми по нареждане на корабопритежателя или капитана, да предявява искове и жалби от тяхно име пред българските съдилища.

31.2. Страните по договореност могат да ограничават или разширяват горните правомощия.

31.3. Агентът е длъжен да се грижи за интересите на корабопритежателя, да се ръководи от неговите нареждания и указания, да му предоставя необходимите сведения за хода на възложената работа, да му дава сметка за получените и изразходвани суми и изобщо да полага необходимите усилия за опазване интересите и правата на корабопритежателите.

31.4. Агентът е длъжен да уведоми капитана, респ. при искане корабопритежателя, за всички местни правила и норми имащи значение за охраняване интересите на корабопритежателя.

32. Ако не е уговорено друго, корабопритежателят е длъжен да дава при поискване от корабния агент съответните аванси за посрещане на разходите, свързани с агентирането на кораба.

↑ горе

Раздел VII. Укрепване и разкрепване на товари.

33.1 Укрепването и разкрепването на товарите на корабите, посещаващи “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД се извършва от специализирани бригади на Оператора.

33.2 По желание на клиента материали за укрепване могат да бъдат доставени от него и за негова сметка при спазване на следните условия:

   а/ материалите отговарят на международните стандарти и изисквания;
   б/ клиента наема склад за материали на територията на Пристанището като заплаща съответния наем.
   в/ клиента създава организация гарантираща навременното закупуване на спомагателните и укрепващи материали, които се предоставят на Пристанището за извършване на съответната дейност по обработка на товарите, като услугата се заплаща по договаряне.

33.3 При липса (закъснение) на укрепващите материали Пристанището извършва услугата със свои средства, като услугата се заплаща по действащите “Условия и цени на услугите на Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД.

33.4 При необходимост от извършване на фумигация на дървения материал за укрепването и издаване на съответния сертификат, клиентът е длъжен да заяви писмено това и гарантира
заплащането. В писмото също така се посочват размерите и приблизителното количество дървен материал, както и датата на товарене.

↑ горе

Раздел VIII. Изисквания към транспортни средства

Раздел VIII. Изисквания към транспортни средства
34.1 На територията на пристанищните терминали не се допускат технически неизправни товарни МПС, както и такива с недостатъчен, износен и несертифициран инвентар за укрепване. С цел прилагане на изискването за техническа изправност и наличие на достатъчен годен и сертифициран инвентар за укрепване, се извършват вътрешни проверки по ред, определен в настоящите правила (процедура)
34.2 Въвежда се Процедура за извършване на проверка на товарни МПС, заявени за натоварване и извозване на товари със специфични характеристики, изискващи методи за товарене, полагане и укрепване на превозното средство по специфичен начин, а именно товари като: метални и машинни конструкции, оборудване за строителни и инфраструктурни обекти, нееднородни партиди, макари над 2001 кг, разглобени или неразглобени машини, дебалансирани товарни единици, едрогабаритни товари, тежкотонажни товари от 16 до 40 т., тежкотонажни товари над 40 т. и др. подобни. Правилата се прилагат във всички обекти, ползвани от пристанището с цел извършване на определени дейности, наричани пристанищни терминали.
34.3 Описание на контрола и последващите дейности и мерки:

 •  физически преглед на транспортно средство – техническа изправност
 •  изискване и преглед на документите на транспортното средство
 •  осигуряване на регулиране на движението, в т.ч. отцепване
 •  мерки за безопасност на пътя и инфраструктурата, чрез поставяне на знаци, мантинели и пътни разделители
 •  участие на специалисти по здраве и безопасност
 •  участие на технически персонал
 •  трафик и видео контрол
 •  преглед на състоянието на инвентара за укрепване, в това число предоставяне на съответни сертификати (type approval) от лицензиран производител/доставчик
 •  оглед на укрепването след натоварване съгласно чл. 58 от Закона за автомобилните превози
 •  преценка за достатъчността на укрепването съгласно теглото на единицата и сумарните разкъсващи и работни усилия на крепежните елементи, с цел гарантиране на безопасно движение на територията на терминалите
 •  определяне (мерене) на изходящо тегло на товара/маса на превозното средство във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, др.

34.4 Превозвачите (спедитори, представители, товародатели), даващи заявка за влизане в пристанището за товарене на: метални и машинни конструкции, оборудване за строителни и инфраструктурни обекти, нееднородни партиди, макари над 2001 кг, разглобени или неразглобени машини, дебалансирани товарни единици, едрогабаритни товари, тежкотонажни товари от 16 до 40 т., тежкотонажни товари над 40 т. и др. подобни, са длъжни да се съобразяват с изискванията и правилата за осигуряване на безопасност на инфраструктурата и безопасност на пристанищните дейности. Това не освобождава посочените лица от спазване на общите изисквания по безопасни условия на труд – носене на лични предпазни средства и спазване на правилата за движение на територията на пристанищните терминали.
34.5 Лицата са длъжни да предоставят на представителите на пристанището за проверка: 1) изисквани документи, и 2) транспортното средство – за техническа изправност.
Документи, които са предварително изискуеми, като представителите на превозвачите/спедиторите/товародателите са длъжни да ги представят преди извършване на проверката:

 1. Свидетелство за регистрация
 2. Списък на всички влекачи и ремаркета, които ще влизат на територията на пристанищните терминали;
 3. Гражданска отговорност;
 4. Годишен или шестмесечен технически преглед на всички влекачи и ремаркета;
 5. Списък на шофьорите, в който е посочена и валидност на шофьорска книжка.

34.6 Проверките се извършват от представители на пристанището (специалист БЗР, механик – служител Техническа дирекция, служител Трафик контрол) преди допуска, съотв. на изход, на транспортното средство на/от територията. Проверките се извършват максимално бързо в района на тир-паркинг пред входа на Пристанищен терминал Бургас Запад. При проверките се извършват преглед и констатации по позиции, посочени в „Чек-лист за проверка на влекач и ремарке“.
34.7 Пристанището има право да извършва също или да изисква извършването на проверки в специализирани пунктове, когато е налице съмнение за техническа изправност, на следните системи на товарно МПС: спирачна уредба – основна, хидравлична, пневматична; спирачна уредба за паркиране; кормилна уредба; рама, кабина, каросерия и допълнително оборудване; скоростомер; теглително-прикачно устройство; пожарогасител; окачване; силово предаване; двигател; електрическа уредба; осветителна уредба – задължително, и др.
34.8 На водачите на товарни МПС или превозвачите, техните представители, отказали предоставянето на документите и превозното средство за проверка, са отказва достъп до територията на пристанището.
34.9 По преценка на специалистите, извършващи проверките, допускът, движението и товаренето на определени превозни средства, проверени по реда на настоящата процедура, на територията на пристанищните терминали, може да се извърши при прилагане на специални мерки за осигуряване на безопасност.

34.10 В случай че, в резултат на извършената проверка, специалистите на пристанището преценят, че някои камиони са технически неизправни и/или не отговорят на изискванията за безопасност в пристанището, същите не се допускат до територията на пристанището. В тези случаи клиентът се задължава да осигури други камиони, технически изправни и съответстващи на изискванията за безопасност в пристанището.

↑ горе

Раздел ІХ. Общи разпореждани и тълкувания

35. Осигуряване на сепарациите, дънидж и хартия е задължение на корабната администрация за нейна сметка, освен ако не е уговорено друго.
36. Когато по някакви причини в процеса на товаренето или разтоварването се наложи да се прекъснат претоварните работи в някой от хамбарите, корабът е длъжен да обезпечи неговото покриване.
37.1. При кораби фрахтовани на пълен товар /фулкарго/, с изключение фрахтовете за дървен материал, капитанът е длъжен да предостави на разположение на товароизпращача всички товарни помещения на кораба, с изключение на горната палуба. Независимо от това, изпращачът има право
да използва и горната палуба, ако капитанът на кораба е съгласен цялостно или частично да я предостави за товарене.
37.2. При фрахтовка на рейс или на “лъмпсъм” капитанът е длъжен да предостави в разположение на товароизпращача всички товарни помещения на кораба, а така също и палубата.
38. Товаренето и укрепването на палубните товари се извършва за сметка и отговорност на кораба.
39. При необходимост корабът е длъжен да предостави безвъзмездно на клиента корабни претоварни съоръжения, способствуващи за успешното провеждане на товаренето или разтоварването.
40. При разтоварване или товарене на тежки товари с корабни претоварни средства, корабът е длъжен да обезпечи ръководството при товарно-разтоварването, както и необходимия брой такива средства.
41. Изброените по-долу изрази, срещащи се в договорите за морски превози и при други морски правоотношения, според обичаите на Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД, трябва да се разбират по следния начин:
а/ “около посоченото число” – отклонение +/- 4 денонощия;
б/ “около началото на месеца” – от 1-во до 10-то число;
в/ “около средата на месеца” – от 11-то до 20-то число;
г/ “около края на месеца” – от 21-во до последното число на месеца;
д/ “средата на месеца” – 15-то число;
е/ “края на месеца” – последното число на месеца;
ж/ “в края на месеца или началото на следващия месец” – 5-те последни дни на месеца и 5-те първи дни на следващия месец;
з/ “в първата половина на месеца” – от 1-во до 15-то число;
и/ “във втората половина на месеца” – от 16-то до последното число на месеца;
к/ “равномерно по месеци” – подаването на корабите да се извърши равномерно през течение на отделните месеци;
л/ “срочно подаване на кораба” – корабът трябва да бъде подаден в течение на 21 дена за зърнени товари и в течение на 10 дни за всички останали;
м/ “най-бързо подаване на кораба” – корабът трябва да бъде подаден в течение на 5 дни;
н/ “край борда на кораба” – приемането или издаването на товара се извършва край борда на кораба;
о/ “товаренето и разтоварването да се извърши в последователни благоприятни дни” – корабът следва да бъде натоварен или разтоварен в продължение на непрекъснати дни, с изключение дните с лошо време;
п/ “работен ден” – товаренето и разтоварването се извършва през течение на работен ден, т.е. изключват се почивните и празнични дни, а така също и дните, обявени за почивни от национални или местни власти;
р/ “благоприятен работен ден” – товаренето и разтоварването се извършва през работни дни, като се изключват почивните, празничните и местните почивни дни, а така също и дните с лошо време.
с/ „опасни товари“ са товарите, посочени в код „IMDG“, товарите по глава 17 на код „IBC“ и по глава 19 на код „IGC“.

а/ “около
42. За нормални товарни люкове се счита люковете с размери над 20 кв. метра. При люкове с по-малки размери, обичайните претоварни норми се намаляват с 50%.
43. Пристанището има право да изисква от клиента предварително заплащане на услугите и материалите във връзка с пристанищната дейност и съгласно действащите “Условия и цени на услугите на Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД или договор.

↑ горе

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Т А Б Л И Ц И

За корабните претоварни норми за обработка
в Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

Таблица №1 – НАСИПНИ ТОВАРИ
Вид на товара Норма-кораб/денонощие
1 Сол 1500
2 Шрот, кюспе 1500
3 Кокс 3000
4 Руда 5000
5 Концентрати³ 3000
6 Шлака 4500
7 Каолин 1500
8 Захар 2000
9 Торове 3000
10 Сяра 2000
11 Въглища 5000
12 Руда едрокаменна 3500
13 Скрап 1000
14 Чугун 1000
15 Царевица, пшеница 2000
16 Ечемик, слънчоглед 1500
17 Памучно семе 1500
18 Чакъл 2000
19 Клинкер 6000
Таблица №2 – ОПАКОВАНИ И НЕОПАКОВАНИ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ

(без товарите по Таблица №4)

Товарна единица-кг Норма-тона/кораб/денонощие
1 0-40 700
2 41-80 800
3 81-500 1500
4 501-1500 2000
Таблица №3 – КАСИ, КАРТОНИ

(без товарите по Таблица №4)

Товарна единица-кг Норма-тона/кораб/денонощие
1 0-20 500
2 21-50 550
3 51-800 600
4 801-1500 700
Таблица №4.

4.1 ТОВАРИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КОНКРЕТНИ НОРМИ

Тов. Единица, кг Норма-тона/кораб/денонощие Норма-тона/люк/денонощие
1. 501-1500
-биг-бегси 2000
-слингове 1500
-ПДЧ 1000
-дървен материал-пакетиран 800
-катанка 1500
-ламарина листи 1500
-бет.желязо-връзки. 750
2. 1501-5000
-метали-връзки.;пачки 600
-рула 700
3. Над 5000
-рула, сляби 800

4.2 ТОВАРИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КОНКРЕТНИ НОРМИ

Вид на товара, Товарна единица Норма-тона/кораб/деноно щие
1. Бали 0-120 кг 400
2. Бали над 121 кг 600
3. Хартия рула до 1000 кг 400
4. Хартия рула над 1001 кг 600
5. Рула, макари до 500 кг 350
6. Рула, макари 501-1000 кг 500
7. Рула, макари над 1001 кг 600
8. Стъкло каси незвисимо от ед. тегло 200
9. Релси 1000
10. Дърва за огрев 400
11. Дървени трупи 500
12. Палети пълни –до 800 кг 250
13. Палети пълни 801-1600 кг 400
14. Медни катоди, аноди 1000
15. Хавале-цигари 40
16. Каменни блокове 1500
   Забележки:

1. Всеки чифт от успоредни двойки люкове се смята за един люк.
2. Таблици № 2 и № 3 се използват, когато конкретния товар не е вписан в Таблица № 4.

3.(³) При обработка на кораби с брутен тонаж до GT3000, претоварната норма се намаля на 1500 кораб/тона/денонощие.
4. Горецитираните норми не се прилагат при директно товарене или разтоварване от вагони/камиони.

↑ горе