„БМФ Порт Бургас“ АД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток 2“ и терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

БМФ Порт Бургас е учредено от „Параходство Български морски флот” АД, гр. Варна, на 23.06.2011 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 29.06.2011 г., с ЕИК 201618489. БМФ Порт Бургас  е със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, бул. „Княз Александър Батенберг” № 1.

С Решение № 421 от 13.06.2011 г., Министерският съвет на Република България определи „Параходство Български морски флот” АД за концесионер на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Договорът за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, беше сключен на 08.09.2011 г. между „БМФ Порт Бургас” ЕАД и Министерски Съвет на Република България, представляван от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Концесионният договор влезе в сила на 01.01.2012 г със срок от  35 години.

С Решение № 153 от 05.03.2013 г., Министерският съвет на Република България определи БМФ Порт Бургас за концесионер на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Договорът за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, беше сключен на 08.03.2013 г. между „БМФ Порт Бургас” ЕАД и Министерски Съвет на Република България, представляван от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Концесионният договор влезе в сила на 03.05.2013 г., със срокът 35 години.

На 5 юни 2019г. Министерския съвет на Република България  взе решение да да удължи срока на концесиите на двата терминала от 35 години на 46 години и осем месеца, всяка.

СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ

„БМФ Порт Бургас“ АД успешно внедри и прилага  следните международни стандарти за управление:

 • Управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 45001
 • Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001.
 • Система за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001 ;
 • Системата за управление на енергията в съответствие с изискванията на ISO 50001 .

Дружеството е сертифицирано от Bureau Veritas Cretification.

От януари 2015 година Дружеството притежава Сертификат за съответствие на измервателните уреди позиционирани на Комплекса за обработка на втечнени въглеводородни газове с Директива 2004/22/EО на Европейския парламент издаден от Чешкия Метрологичен Институт.

Световната Митническа Организация, вкояточленуват 183 държави от цял свят, отличи БМФ Порт Бургас със Сертификат за изключителенприносизаслугикъм  международната митническа общност. Сертификатът беше връчен на 26.01.2021 г. от ръководството на Агенция Митници –ТериториалнадирекцияЮжнаморска, за проявена всеотдайност и особен принос към избраната тема на годината – „Митниците в подкрепа на възстановяване, обновяване и гъвкавост за една устойчива верига за доставки“.

БМФ Порт Бургас е единственият представител на частния сектор, получил признанието за 2020 г.

Считано от 27.01.2018 г. БМФ ПОРТ БУРГАС е със статут на Одобрен Икономически оператор/ОИО/ и притежава комбиниран Сертификат за Опростени митнически процедури/Сигурност и Безопасност/- /AEOF/. Този статут и сертификат се предоставят от Агенция “Митници” след извършване на цялостен одит на дейността на БМФ ПОРТ БУРГАС и покриване на високите изисквания на митническите власти. AEOF e най-високото ниво на сертификата. Този статут е признат в целия Европейски съюз. Притежанието му означава повишена надеждност и сигурност на оказваните от нас услуги във веригата на доставките. Основните предимства, които предоставя Сертификата за ОИО са:

 • Избор на място за контрол;
 • Облекчен достъп до електронното митническо обслужване;
 • Намален физически и документен контрол;
 • Обработка на пратките с приоритет в системата на Агенция “Митници”;
 • По-добро сътрудничество с митническите власти;
 • Гарантирана добра репутация на “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД , като представляващ своите клиенти пред Агенция “Митници”,спрямо фирми,които не притежават въпросния сертификат;
 • Взаимно признаване във връзка с двустранни споразумения между Европейския съюз и трети страни.

Дружеството отговаря и на изискванията на Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code).

БМФ Порт Бургас е част от Групата на „Адванс Пропъртис“ ООД, гр. София.