„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток 2“ и терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД е учредено от „Параходство Български морски флот” АД, гр. Варна, на 23.06.2011 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 29.06.2011 г., с ЕИК 201618489.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД е със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, бул. „Княз Александър Батенберг” № 1.

С Решение № 421 от 13.06.2011 г., Министерският съвет на Република България определи „Параходство Български морски флот” АД за концесионер на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Договорът за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, беше сключен на 08.09.2011 г. между „БМФ Порт Бургас” ЕАД и Министерски Съвет на Република България, представляван от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Концесионният договор влезе в сила на 01.01.2012 г със срок от  35 години.

С Решение № 153 от 05.03.2013 г., Министерският съвет на Република България определи „БМФ Порт Бургас” ЕАД за концесионер на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Договорът за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, беше сключен на 08.03.2013 г. между „БМФ Порт Бургас” ЕАД и Министерски Съвет на Република България, представляван от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Концесионният договор влезе в сила на 03.05.2013 г., като срокът на концесията е 35 години, считано от тази дата.

На 5 юни 2019г. Министерския съвет на Република България  взе решение да да удължи срока на концесиите на двата терминала от 35 години на 46 години и осем месеца, всяка.

През ноември 2013 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД успешно внедри и оттогава прилага  система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 45001, както и система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001.

През октомври 2020г. „БМФ Порт Бургас“ АЕД успешно премина сертификационен одит по стандарт ISO/IEC 27001 за Система за управление на сигурността на информацията.

Въвеждането на Система за управление на сигурността на информациятадопринася за :

 • засилване на сигурността на информационните системи в компанията;
 • спазването на законовите исисквания за защита на личните данни по европейския регламент GDPR;
 • гарантиране на защитата на търговските тайни и ноу-хау технологии;
 • подобряване на нивото на контрол изащита на информацията от неоторизиран достъп, унищожаване, модифициране, разкриване и загуба.

Сертифицирането по ISO/IEC 27001 гарантира пред клиентите на компанията и всички други заинтересованите страни, че „БМФ Порт Бургас“ ЕАД прилага работещи методи за управление на риска и процедури за защита на техните данни, предотвратявайки нарушения на сигурността.

Дружеството е сертифицирано от Bureau Veritas Cretification.

 

От януари 2015 година Дружеството притежава Сертификат за съответствие на измервателните уреди позиционирани на Терминала за обработка на втечнени въглеводородни газове с Директива 2004/22/EО на Европейския парламент издаден от Чешкия Метрологичен Институт.

С внедряването на подобна система за управление на здравето и безопасността при работа бяха постигнати следните конкретни резултати, а именно:

 • Контрол и подобряване на безопасните условия на труд;
 • Превенция на трудови злополуки и инциденти;
 • Идентификация на опасностите;
 • Оценка и контрол на риска.

Считано от 27.01.2018 г.”БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД е със статут на Одобрен Икономически оператор/ОИО/ и притежава комбиниран Сертификат за Опростени митнически процедури/Сигурност и Безопасност/- /AEOF/.

Този статут и сертификат се предоставят от Агенция “Митници” след извършване на цялостен одит на дейността на “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД и покриване на високите изисквания на митническите власти. AEOF e най-високото ниво на сертификата. Този статут е признат в целия Европейски съюз. Притежанието му означава повишена надеждност и сигурност на оказваните от нас услуги във веригата на доставките. Основните предимства, които предоставя Сертификата за ОИО са:

 • Избор на място за контрол;
 • Облекчен достъп до електронното митническо обслужване;
 • Намален физически и документен контрол;
 • Обработка на пратките с приоритет в системата на Агенция “Митници”;
 • По-добро сътрудничество с митническите власти;
 • Гарантирана добра репутация на “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД , като представляващ своите клиенти пред Агенция “Митници”,спрямо фирми,които не притежават въпросния сертификат;
 • Взаимно признаване във връзка с двустранни споразумения между Европейския съюз и трети страни.

Дружеството отговаря и на изискванията на Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code)

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е част от Групата на „Адванс Пропъртис“ ООД, гр. София.