Специализацията на пристанищните терминали, модернизацията на товаро-разтоварната техника и усъвършенстването на организацията на работните процеси е основен приоритет на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и е от първостепенно значение за успешната експлоатация, осигуряването на качествени пристанищни услуги и повишаването на конкурентноспособността на Дружеството.

С цел изпълнението на поставените приоритети за развитие и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД започна изпълнението на амбициозна инвестиционна програма, като за срока на концесията размерът на планираните инвестиции надхвърля 132 милиона евро. За преобразяването на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2” и пристанищен терминал „Бургас Запад“ в модерни, многофункционални терминали за обработка и съхранение на различни видове товари: генерални, насипни, наливни и контейнери, през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД извърши инвестиции на стойност над 31 млн. евро.

Основните проекти, които бяха реализирани през този период, са:

  • Рехабилитация и модернизация на площадката за обработка и съхранение на генерални товари в тила на корабни места 17 и 18 (пристанищен терминал „Бургас Изток 2“). Проектът беше завършен през октомври 2013 г., като стойността на вложените средства надхвърли 2,6 млн. евро. Беше закупено допълнително оборудване за обработка на генерални товари – тежкотоварни мобилни кранове с висока товароподемност. Бяха извършени и дейности по ремонт и рехабилитация на съществуващата пристанищна инфраструктура.
  • Изграждане на специализирано съоръжение за обработка на втечнени въглеводородни газове /LPG/ с норма на разтоварване от танкери 1 500 тона (3 000 куб. м.)/24 часа. Съоръжението е пуснато в експлоатация в края на 2014 г. като допълнение на съществуващия Буферен склад за течни товари, находящ се територията на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. Общата стойност на инвестициите е над 4 милиона евро.
  • Изграждане на модерен, високотехнологичен силозен комплекс за обработка на зърнени товари в тила на 32-ро корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“. Съоръжението се състои от 5 броя силози с общ капацитет 75 000 тона зърно, които в комбинация с модернo ж.п. разтоварище и авторазтоварище предоставят на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД възможност за обработка на зърнени товари при спазване на всички приложими европейски норми и директиви. Фирмата – производител на по-голямата част от оборудването, е водещата американска компания GSI International. След пускането на съоръжението в експлоатация в края на 2014 г., на територията на двата терминала вече е възможно обработването на над 1 200 000 тона зърно годишно. Новият силозен комплекс позволява обработката на зърнени товари на кораби от типа „Панамакс“ предвид дълбочината на 32-ро корабно място. Общата стойност на проекта е над 4 милиона евро.
  • Изграждане на мултифункционално преместваемо съоръжение за съхранение на концентрати в тила на 20-то корабно място на терминал „Бургас Изток 2“. Съоръжението е с капацитет 200 000 тона насипни товари годишно и норма на натоварване 7 000 тона/24 часа.
  • Рехабилитацията на съществуващите пристанищни площи на терминал „Бургас Запад“ и „Бургас Изток – 2“. Значителна част от складовите полета на терминал „Бургас Запад“ бяха изцяло рехабилитирани. Бяха положени и нови настилки, съществуващите закрити складове бяха ремонтирани и модернизирани.
  • Закупуване на пристанищно оборудване за обработка на насипни товари -челни товарачи, мобилни пристанищни кранове и др.
  • Закупуване на специализирана техника за обработка на контейнери, включително и два 100-тонни мобилни крана, пристанищни влекачи, риичстакери и др.

През следващите няколко години на територията на двата терминала е предвидено изграждането и на други, изцяло нови съоръжения:

  • Автоматизирана система за товарене на зърнени товари през Магазия № 22 – предвидено е същата да бъде изградена и пусната в експлоатация през 2015 г. на територията на терминал „Бургас – Изток 2“;
  • Специализиран закрит склад с площ 6 000 кв. м. за обработка и съхранение на меден концентрат, свързан с модерна механизирана товаро – разтоварна система. Специализираният склад ще бъде изграден на територията на терминал „Бургас Изток 2“ като реализацията на проекта беше стартирана през есента на 2014 г. Предвиждаме съоръжението да бъде въведено в експлоатация през първата половина на 2017 г. Нормата на разтоварване ще бъде 9 000 тона / 24 часа, а капацитетът на обработка на товари с меден концентрат ще надхвърли 1 000 000 тона годишно.
  • Специализирана открита площадка за обработка и съхранение на контейнери с площ 90 000 кв. м. и капацитет 180 000 TEU годишно в тила на 33 – то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”. Ще бъде разположена модерна претоварна техника и ще бъде въведена изцяло нова технология за обработка на контейнери и кораби, която ще позволи достигането на бързина на обработка съответстваща на европейските пристанища. Основната цел на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е да въведе изцяло нова стратегия в развитието на пристанищните услуги по обработката на контейнери и контейнеризирани товари в Република България. Силната конкурента среда в Черноморския регион при обработката на контейнери спрямо пристанищата в Република България изисква адекватен и високотехнологичен отговор за набавянето на всички предпоставки с цел достигането на условията, които се предоставят на контейнерните линии в пристанищата на Констанца и Одеса. Пускането в експлоатация на новата площадката за обработка и съхранение на контейнери, ще направи възможно акостирането на контейнеровози с капацитет до 10 000 TEU и дължина до 300 метра (при газене 14 метра). До средата на 2015 г. ще бъде внедрен и специализиран софтуер на “NAVIS” за администриране и управление на контейнерния трафик на двата пристанищни терминала.

Предвид заложената амбициозна инвестиционна програма, през следващите години, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД ще продължи изпълнението на дейностите по модернизация и рехабилитация на пристанищните комплекси.

Ще бъдат извършени инвестиции в изграждането на нови складови площи, допълнителни железопътни коловози, полагането на нова пътна настилка и дренажна система, също както и в закупуването на ново, високотехнологично оборудване, което ще допринесе за повишаването на конкурентните предимства на двата терминала чрез увеличаване на производителността при обработката на товарите на кея и в тила (складовете), намаляването на времето за обработка на товарите, престоят на корабите, автомобилите/камионите и ж.п. вагоните в пристанището и съответно намаляване на логистичните разходи на товародателите.