„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток 2“ и терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД е учредено от „Параходство Български морски флот” АД, гр. Варна, на 23.06.2011 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 29.06.2011 г., с ЕИК 201618489.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД е със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, бул. „Княз Александър Батенберг” № 1.

С Решение № 421 от 13.06.2011 г., Министерският съвет на Република България определи „Параходство Български морски флот” АД за концесионер на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Договорът за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2”, беше сключен на 08.09.2011 г. между „БМФ Порт Бургас” ЕАД и Министерски Съвет на Република България, представляван от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Концесионният договор влезе в сила на 01.01.2012 г., като срокът на концесията е 35 години, считано от тази дата.

С Решение № 153 от 05.03.2013 г., Министерският съвет на Република България определи „БМФ Порт Бургас” ЕАД за концесионер на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Договорът за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал „Бургас Запад”, беше сключен на 08.03.2013 г. между „БМФ Порт Бургас” ЕАД и Министерски Съвет на Република България, представляван от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Концесионният договор влезе в сила на 03.05.2013 г., като срокът на концесията е 35 години, считано от тази дата.

През ноември 2013 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД успешно внедри и оттогава прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007, както и система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015. Дружеството е сертифицирано от Bureau Veritas Cretification.

От януари 2015 година Дружеството притежава Сертификат за съответствие на измервателните уреди позиционирани на Терминала за обработка на втечнени въглеводородни газове с Директива 2004/22/EО на Европейския парламент издаден от Чешкия Метрологичен Институт.

С внедряването на подобна система за управление на здравето и безопасността при работа бяха постигнати следните конкретни резултати, а именно:

  • Контрол и подобряване на безопасните условия на труд;
  • Превенция на трудови злополуки и инциденти;
  • Идентификация на опасностите;
  • Оценка и контрол на риска.

Дружеството отговаря и на изискванията на Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code)

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е част от Групата на „Адванс Пропъртис“ ООД, гр. София.