Основният предмет на дейност на ЦПО към „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД включва начална професионална квалификация, преквалификация и повишаване квалификацията на кадрите.

Професионални курсове

I. За начална професионална квалификация:

1. Кранисти на портални кранове; Автокранисти; Кулокранисти; Кранисти на мостови и козлови кранове
2. Машинисти на подвижни работни площадки (автомобилни подемници и вишки)
3. Мотокаристи и електрокаристи – начални и опреснителни курсове
4. Машинисти на челни товарачи и други
5. Машинни монтьори; Автомонтьори; Стругари; Шлосери
6. Пристанищни професии за обслужване товаро-разтоварната дейност

II. За повишаване на квалификацията:

1.Оператори и водачи на всички пристанищни товарачи за по-висока товароподемност
2.Кранисти на кранове с неограничена мощност

III. За преквалификация:

1. Обучение на прикачвачи (такелажници) за безопасна работа – начални и опреснителни курсове

IV. Специализирани курсове:

1. Здравословни и безопасни условия на труд – начални и опреснителни курсове
2. Безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност ( СПО ) – начални и опреснителни курсове
3. Актуализация на придобита правоспособност
V. Издаване на дубликат:
1. За степен (разряд) по специалността
2. За правоспособност по специалността

Издаваните от ЦПО документи отговарят на изискванията на Закона за народната просвета.

Центърът работи с хонорувани преподаватели, които са висококвалифицирани специалисти с
дългогодишен практически и педагогически опит.

ЦПО към „БМФ ПОРТ БУРГАС “ЕАД разполага със собствена материална база с добре обзаведени учебни кабинети, работилници и всички машини, за които предлага обучение за учебна практика.

На основание чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение и заповед № 708/27.09.2013г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение, беше издадена Лицензия № 2013121084 на Център за професионално обучение към „БМФ ПОРТ БУРГАС “ЕАД– Бургас.

За контакти:

Ванеса Кънева
Тел: +359878313494
E-mail: cpo@navbul-portburgas.com